Mher S. Martirosyan
Biography
Education
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: “Biorthogonal expansions of functions permitting approximation by incomplete systems of analytic functions’’, Yerevan State University, 1999

Academic degree
From 2005 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1998 - 2005: Assistant Professor, Yerevan State University
1996 - 1998: Lecturer, Yerevan State University

Professional experience
2005 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1998 - 2005: Assistant Professor, Yerevan State University
1996 - 1998: Lecturer, Yerevan State University

Academic courses
Mathematical Analysis,
Set Theory

Scale of professional interests
Complex Analysis, Fast Approximation, Widths

Participation in grant projects (present and past)
2014:  Travel Grant by International Congress of Mathematicians (to Seoul, Korea).
2006: Travel Grant by Researching Mathematics Fund (to Minsk, Belarus and Moscow, Russia).
1998-2007:  State funding

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of Armenian Mathematicians Union

Mher S. Martirosyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Function Theory and Differential Equations
 
 

Book

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ

Mher S. Martirosyan

Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում | Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 38 (2003), no. 4, pp. 56-61
 

Article

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ էքսպոնենտների և ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի | Arm NIINTI, 15. 07. 98, Ar. 98 (1998), no. 93-198

Մ.Ս. Մարտիրոսյան

Ֆունկցիաների ներկայացում` ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով | Journal of Contemporary Math. Anal., 32 (1997), no. 6, pp. 26-34

Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Վ. Խ. Մուսոյան

Երկօրթոգոնալ վերլուծու-թյունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Hp(1 | Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, 32, 1997, 5, էջ 27-38
1   2   3   4  |  See all