Mikayel P. Poghosyan
Biography
Education
B. Sc.: Faculty of Mathematics, Yerevan State University, 1994-1999
PhD: Faculty of Mathematics, Yerevan State University, 1999-2002

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: “Some properties of general Franklin systems”, YSU, 2002

Professional experience
From 2013 to date: Adjunct associate professor, AUA, College of Science and Engineering
From 2007 to date: Associate professor, Yerevan State University
2005 – 2014: Researcher, Institute of Mathematics
2003 – 2007: Assistant professor, Yerevan State University
2001 – 2003: Lecturer, Yerevan State University

Academic courses
General Courses: Mathematical Analysis (I-IV terms), Numerical Methods, Calculus of Variations
Special Courses: Theory of Distributions, Sobolev Spaces, Free Boundary Problems, PDEs

Scale of professional interests
Free Boundary Problems, Orthogonal Series

Participation in grant projects (present and past)
1. NFSAT MA 070-02/ CRDF 12011 - 2003-2004
2. ANSEF – 2005

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
Armenian Journal of Mathematics (member of editorial board)

michael@ysu.am
(+374 10) 55-11-48

Mikayel P. Poghosyan

Head of Chair | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Function Theory and Differential Equations
 
 

Book

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Վ.Վ.Ավետիսյան, Մ.Պ.Պողոսյան

Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում (դասախոսություններ) | Ոսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 147 էջ

Մ. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Ա. Հակոբյան, Վ. Մուսոյան, Մ. Պողոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ

Ա. Մ.Հակոբյան, Մ. Պ. Պողոսյան, Մ.Ս. Մարտիրոսյան, Լ. Գալստյան, Վ.Խ. Մուսոյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ
 

Article

G. Gevorkyan, K. Keryan, M. Poghosyan

Convergence To Infinity For Orthonormal Spline Series | Acta Mathematica Hungarica, 2020, N 162 (2), p. 604-617

Avetik Arakelyan, Rafayel Barkhudaryan, Michael Poghosyan

Numerical Solution of the Two-Phase Obstacle Problem by Finite Difference Method | Armenian Journal of Mathematics. 2015, v. 7, no. 2, p. 164-182 armjmath.sci.am

A. Arakelyan, R. Barkhudaryan, M. Poghosyan

An error estimate for the finite difference scheme for one-phase obstacle problem | Proceedings of NAS RA - Mathematics, 46, (3), 2011, pp. 3-16 Published translation Journal of Contemporary Mathematical Analysis 46 (3) , pp. 131-141 (2011) |

Arakelyan, A., Barkhudaryan, R., Pogosyan, M.

An error estimate for the finite difference method for the one-phase obstacle problem | (Russian) Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 46 (2011), no. 3, 3–16; translation in J. Contemp. Math. Anal. 46 (2011), no. 3, 131-141

Arakelyan, A. G., Barkhudaryan, R. H., Poghosyan, M. P.

Finite difference scheme for two-phase obstacle problem | Dokl. Nats. Akad. Nauk Armen. 111 (2011), no. 3, 224-231
1   2   3  |  See all