Naira M. Avagyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1985-1990 Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Romance and Germanic Philology, English Language and Literature
Diploma with honour. Qualifications: philologist, teacher, interpreter.

Professional experience
1991 – 1993 Lecturer, “Anania Shirakatsi” University, Yerevan
1991– present. Lecturer, Chair of English Philology, Department of Romance and Germanic Philology, Yerevan State University

Academic courses
Methodology, Teaching Grammar, Vocabulary and Writing

Scale of professional interests
Methods of Teaching English, EFL Testing System

Languages
Armenian, Russian and English (fluent), German (fairl)

Naira M. Avagyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան, Լիլիթ Աբգարյան

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction) | Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ |

Naira Avagyan, Naira Nersisyan

Legends and Tales: Home Reading with Exercises | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ

Նաիրա Ավագյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all
 

Article

Լիլի Կարապետյան, Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան, Նաիրա Ավագյան, Իգոր Կարապետյան, Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան, Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան, Մերի Նազարյան

Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223 |

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան |

Lusine Zakalashvili, Naira Avagyan

Modal Verbs of Obligation in Quotations and Political Discourse | Armenian Folia Anglistika. 2016, 2(16), 81-90 pp. |

Նաիրա Ավագյան

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ թարգմանական սխալների շուրջ | «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, Երևան, 2014թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 275-278
1   2  |  See all
 

Thesis

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան

Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան