Narine G. Khachatryan
Biography
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University, 1994 - 1999

Academic degree
Candidate of science in Psychology, 2006
Subject area: Theory and History of Psychology
Armenian State Pedagogical University

Professional experience
From 2011: Acting Head of the Department of Personality Psychology, Yerevan State University
From 2011: Principle Investigator of Personality and Social Environment Lab
2009 - 2011: Docent, Department of Personality Psychology, Yerevan State University
2008 - 2009: Docent, Department of Theory and History of Psychology, Yerevan State University
2006 - 2008: Assistant/Lecturer, Department of Theory and History of Psychology, Yerevan State University
2003 - 2006: Lecturer, Department of Psychology, Yerevan State University

Novosibirsk State University, Russia, HESP (ReSET) 2005 – 2007 (August, January)
Belgrade Women’s Studies and Gender Research Centre, Serbia and Montenegro: «Multy/Interdisciplinarity of Women’s/Gender Studies» Program, 2005 (October)
University of Jena, Germany: Summer School «Meta - Analyses and Research Synthesis in Personality Psychology», 2009 (August)
University of Jena, Germany: IUPsyS Capacity Building Workshop, 2009 (October)
University of Jena, Germany: IUPsyS Capacity Building Workshop, 2010 (November)
University of Kansas, US: Visiting Scholar (JFDP) 2009 - 2010

Academic courses
Modern Theories in Personality Psychology
Psychology of Self - Conciseness and Identity
Psychology of Social Influence
Psychology of Individual Differences

Scale of professional interests
Personality and Culture
Personality and Social Context
Self and Identity
Personality and Well - being
Self-regulation and Social Cognition

Participation in grant projects (present and past)
JAG (Junior Faculty Development Alumni Grant), 2010
Project «Designing and Managing Courses»
Dept. of State, American Council for International Education
Curriculum Development Competition, 2006 - 2007
Project «Social Psychology of Gender»
OSI - Armenia
Curriculum Development Competition, 2003 - 2004
Project «Psychology of Tolerance Consciousness»
OSI - Armenia

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of Consul of Faculty of Philosophy and Psychology
«Centre of Tolerance» Scientific NGO - Founding Member since 2007
US Alumni Association of Armenia - member since 2010

Awards received
2010 Distinguished Conduct Medal awarded by Armenian National Lycee after «Anania Shirakatsi» Licee

persona@ysu.am

Narine G. Khachatryan

Head of Chair | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Personality Psychology
 
 

Book

Նարինե Խաչատրյան

Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 298 էջ

Ն. Խաչատրյան

Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում | Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2016, 27 էջ |

Narine G. Khachatryan

Gender inequality in the higher education institutions in Armenia: causes and consequences | 25 June, 2015. ejns.sci.am

Սոնա Մանուսյան, Նարինե Խաչատրյան

Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ | Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ |

Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages
1   2   3  |  See all
 

Article

Ani Grigoryan, Astghik Serobyan, Narine Khachatryan

Ուսանողների կյանքի դժվարությունների ուսումնասիրման հարցարանի մշակում և հոգեչափողական բնութագրերի վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 63-74 |

Narine Khachatryan, Ani Grigoryan, Anna Hakobjanyan, Sona Manusyan

Կյանքով բավարարվածությանը նպաստող գործոնների նշանակությունը Քովիդ-19 համավարակի պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 63-74 |

Նարինե Խաչատրյան, Անի Գրիգորյան, Աստղիկ Սերոբյան

Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում | Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.

Khachatryan N., Grigoryan A., Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek

Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations | Journal of Cross-Cultural Psychology, (Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek- main authors) https://doi.org/10.1177/0022022121997997

Khachatryan N.G., Grigoryan A., Kimmo Eriksson

Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies | Nat Commun 12, 1481. (main author Kimmo Eriksson) https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9.
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  See all
 

Thesis

Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna, Harutyunyan Svetlana, Khachatryan Narine, Wu Michael Shengtao

The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia | European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp. |

A. Hakobjanyan, N. Khachatryan

Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis | Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156

Khachatryan N. G., Harutyunyan S. F., Hakobjanyan A. R., Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K., Wu M.

Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180

Khachatryan N. G., Baghdasaryan L. V.

Mental Health Care and Improvement in Armenia, Moving from the institution to the community | Experiences in Armenia, 25 June, 2013. http://thecareeurope.com/care_europe_news/77/Mental+Health+Care+and+Improvement+in+Armenia

Khachatryan N. G., Wu M. S., Schmitt M., Nartova-Bochaver S. K., Zhou C., Han B., Astanina N., Han B.

Does it bother me to profit from others? Cross-cultural surveys on beneficiary sensitivity and individiuality orientation | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 24
1   2  |  See all