Nelli Kh. Aghababyan

Nelli Kh. Aghababyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Ն. Խ. Աղաբաբյան

Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում | Մենագրություն: Եր. «Հայրապետ» հրատ., Երևան 2019, 240 էջ:
 

Article

Նելլի Աղաբաբյան

Անչափահաս տուժողների իրավունքների եվ օրինական շահերի միջազգային իրավական եվ քրադատավարական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2), 430-453 էջ, 2018

Նելլի Աղաբաբյան

Անչափահաս տուժողների իրավունքների և օրինական շահերի միջազգային իրավական և քրեադատավարական պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 430-453 |

Nelli Aghababyan

Peculiarities of Juvenile Proceedings in the Criminal Procedures of the Republic of Armenia | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 270-277 |

Նելլի Աղաբաբյան

Անչափահասների վերաբերյալ գործերով օրինական ներկայացուցչի դատավարական վիճակի կարգավորման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2017, 1, էջ 522-539

Ն. Խ. Աղաբաբյան

Անչափահասների գործերով դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջեր 547-564
1   2  |  See all