Nikolay V. Avtandilyan
Biography
Education
2004 - 2008: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry, BSc.
2008 - 2010: YSU, Department of Biochemistry, MSc.
2010 - 2013: PhD at the Department of Biochemistry, YSU, Yerevan, Armenia

Scientific degree
PhD in Biological Science, “The role of ureotelic and nonureotelic arginases in polyamine biosynthesis”, YSU, Faculty of Biology, Yerevan Armenia

Work experience
2013 - 2014: Senior laboratory assistant at the Department of Biochemistry of Yerevan State University, Yerevan, Armenia.
2015 - 2016: Head of Educational Laboratory, Department of Biochemistry, YSU.
2014 - till now: Junior researcher at the Department of Biochemistry of Yerevan State University, Yerevan, Armenia.

Scientific interests
Biochemistry, enzymology, biomedicine, Cancer biochemistry

Participation in grant projects (present and past)
2012: Travel grant, FEBS Sofia “School of Protein Science: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules”, September, Bulgaria.
2016 - 2018: Grant from Ministry of Education and Science of Armenia, State committee of science, the research project № 16YR-1F023 “Arginase and nitric oxide synthase: old enzymes with new perspectives in breast anticancer therapy”. Head of Scientific Group.

Professional Membership
Member of Council of “Young Biologists Association” NGO.
Member of Armenian Association of Biochemists (Federation of European Biochemical Societies) NGO.

Languages
Armenian (native), Russian (Advanced), English (Upper intermediate)

nv.avtandilyan@ysu.am

Nikolay V. Avtandilyan

Assistant | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Article

S. V. Marutyan, G. A. Petrosyan, A. R. Muradyan, L. A. Marutyan, S. A. Marutyan, N. V. Avtandilyan

Կրծքագեղձի և լյարդի ընդհանուր և միտոքոնդրիումային ԱԵՖ-ազային ակտիվության փոփոխությունը կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդ առնետների մոտ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 151-160 |

N. Avtandilyan, H. Javrushyan, M. Ginovyan, A. Trchounian

New Therapeutic Approaches In Breast Anticancer Treatment Using Armenian Herbal Extracts | Biological Journal of Armenia, 2021, N 1 (73), p. 32-38

N. Avtandilyan, H. Javrushyan, A. Trchounian

The effects of NO on the urea cycle pathway in short-term intermittent hypobaric hypoxia in rats | Respiratory Physiology & Neurobiology, 2021, 285, 103598

Nikolay Avtandilyan, Hayarpi Javrushyan, Anna Karapetyan, Armen Trchounian

Inhibition of Tumor Progression by NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester in 7,12- dimethylbenz(a)anthracene Induced Breast Cancer: Nitric Oxide Synthase Inhibition as an Antitumor Prevention | Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2019, Volume 24, Issue 2, pp. 1-11 |

G. Petrosyan, N. Avtandilyan, H. Javrushyan, A. Trchounian

Arginase is an enzyme with real tricks in antitumor treatment of 7,12-dimethylbenz(a) anthracene induced breast cancer in rats | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, 385-386 pp. |
1   2   3  |  See all
 

Thesis

A. Mamikonyan, H. Javrushyan, N. Avtandilyan, Р. Арутюнян, A. Trchounian

Suppression of tumor progression by arginaseand NO-synthase combined inhibition in7,12- dimethylbenz(a)anthracene-inducedbreast cance r in rats | FEBS Open Bio, 45th FEBS Congress, Molecules of Life: Toward New Horizons, 03-08.07.2021, p. 413, Slovenia

N. Avtandilyan, A. Mamikonyan, H. Javrushyan, A. Trchounian

Suppression of tumor progression by arginaseand NO-synthase combined inhibition in7,12- dimethylbenz(a)anthracene-inducedbreast cance r in rats | FEBS Open Bio, 45th FEBS Congress, Molecules of Life: Toward New Horizons, 03-08.07.2021, p. 413, Slovenia

N. Avtandilyan, G. Petrosyan, A. Trchounian

Oxidative stress in the 7,12-dimethylbenz[a] anthracene rat model of breast cancer: suppression by a NO-synthase inhibitor NG- nitro-L-arginine methyl ester | The 44th FEBS Congress “From molecules to living systems”. 2019, pp. 341-341 |

Mamikonyan A., Avtandilyan N., Javrushyan H., Trchounian A.

Inhibition of nos activity as an effective anticancer therapy against 7,12-DMBA rat model of breast cancer | International conference „Smart Bio“. 2018, p. 114 |

N. Avtandilyan, A. Trchounian

The potential therapeutic effect of nor-NOHA and L-NAME in breast cancer treatment | FEBS workshop on Emerging issues of breast cancer research: tumour heterogeneity, immunotherapy, and cellular metabolism. 2018, էջ ID 28993 |
1   2  |  See all