Nvard V. Yernjakyan
Biography
Education
1971 - 1974: poat-graduate studies at the Instituteof Arcaelogy and Ethnography, Academy of sciences of ASSR, department of ethnography, research title-The Worship of Celestial Bodies in Armenian Traditional Beliefs.
1966 - 1971: English Department, philology Faculty, Yerevan State University.

Academic Degree
2011: “Manifestations of National Identity in British Linguocultutal Tradition”, Doctor of Philology (Germanic Languages), Yerevan State University

Professional experience
2013 - present: Associate Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
2000 - 2013: Assistant Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1991 - 2000: Lecturer of English, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1974 - 1991: Part-time lecturer of English, Chair of English Language, Yerevan State University
1974 - 1991: Researcher, Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Academic courses
General English, Academic English, The World of the English Language, Cultural/Social Anthropology, National Identity: Armenian and British Parallels

Scale of professional interests
Language and Culture, Cultural, Linguistic Anthropology, Identity, Literary Studies

Languages
English, Russian (fluent), German, French (with dictionary)

Professional membership
Member of AASE (Armenian Association for the Study of English) and AELTA(Armenian English Language Teachers Association
Member of AELTA (Armenian English Language Teachers’ Assosiation )
Member of Scientific Council of Romance-Germanic Philology Faculty

Awards
YSU Commemorative Silver Medal (2015)

Nvard V. Yernjakyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

Nvard Yernjakya, Hasmik Mkrtchyan, Sona Gulyan

The World of the English Language | Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
 

Article

Նվարդ Երնջակյան

Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան Էջ 207-219

Նվարդ Երնջակյան

Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192

Նվարդ Երնջակյան, Հասմիկ Մկրտչյան

Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում | Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ. Էջ 131-140

Նվարդ Երնջակյան

Լոնդոնյան քաղաքային առօրյան իբրև ինքնության արտահայտություն | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ. Էջ 100-107

Նվարդ Երնջակյան

House, home լեզվամշակութային հասկացությունները բրիտանական ինքնության հարացույցում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N11, Երևան, ԵՊՀ հրատ. Էջ 116-128
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Նվարդ Երնջակյան

Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն) | Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի Էջ 20

Nvard Ernjakyan

Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class | Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան Էջ 28

Նվարդ Երնջակյան

Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում | Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ. Էջ 212

Նվարդ Երնջակյան

Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում | Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան Էջ 31-32

Нвард Ернджакян

Символикаогня и очага в армянскойтрадиции | Государственный музей истории Армении, Научная сессия (Тезисы докладов), Ереван Էջ 14
1   2  |  See all