Ofelia Sh. Poghosyan
Biography
Education (beginning with IHE)
2011: Associate Professor
2009: Ph.D., Assist. Prof.
2005 - 2009: Researcher, Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty
2002 - 2003: Certificate of Montana State University, USA.
1972 - 1975: Institute of Russian and Foreign Languages after V. Brussov, Faculty of English

Academic degree
2009: Diploma of Candidate of Philology from Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia
2003: Certificate of Instructor of English and American Studies from American Councils, Washington, D.C.

Professional experience
2003: TEA Instructor at IREX
1993: Instructor of English at English Philology Department
1992 - 1993: Director of Studies at college N 149 after V. Davtyan
1983 - 1992: Teacher of English at school N149

Academic courses
Faculty of P.Q., Courses of Teaching English and American Studies

Scale of professional interests
Stylistics, Literary Criticism, Culturology, Methods of Teaching, LAP,ESP

Languages
Armenian, Russian, English (fluent)

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
AASE (Armenian Association for the Study of English) board member, Instructor of TEA (IREX)

International Conferences
RA, NK, Georgia, England, Denmark, Italy

Awards received
The Award for the Finalist/Winner of TEA International Programme

Ofelia Sh. Poghosyan

Associate Professor | Faculty of European Languages and Communication - Chair of English Philology
 
 

Book

O. Poghosyan, V. Ghumashyan

Methodological Insights | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ

Օֆելյա Պողոսյան

English for University Students (Develop your Language Skills) | Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Yerevan University Press, Yerevan, 2005. Co-author

S. Gasparyan, O. Poghosyan, M. Babakhanyan

English for University Students (Develop your Language Skills) | Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005, 334p.

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ., Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

V. Ghumashyan, O. Poghosyan

The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh | Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ
1   2  |  See all
 

Article

Օֆելյա Պողոսյան

Գրականագիտական հատուկ նպատակների համար լեզուն որպես հաղորդակցման նպատակայնություն ապահովող միջոց | Աստղիկ 20-21, Երևան, «ՍահակՊարթև՚, 2010-11, Էջ 256-276

Ofelya Poghosyan

On Some Issues of Effective Teaching | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-11, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2010, Էջ 254-259

Օֆելյա Պողոսյան

Գիտական ոճի գործառական ուսումնասիրության տեսական հիմքերը | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում -2 (AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 25-32

Ofelia Sh. Poghosyan

Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 101-107 |

Օ. Շ. Պողոսյան

Գրականագիտական լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ 2(128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, Էջ 101-108
1   2  |  See all