Pavel D. Tadevosyan
Biography
Education
2004 - 2008: Yerevan State University, Faculty of Law, Diploma with honor (Bachelor’s Degree)
2008 - 2010: Yerevan State University, Faculty of Law (Master’s Degree)
2010 - 2013: PhD student at Yerevan State University
July, 2015 - August, 2015: Hertie School of Governance, Berlin, Germany

Academic degree, Scientific title
PhD in Law, Assistant

PhD dissertation
Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Acts in Civil Cases in the Republic of Armenia-12.00.04–“JudicialLaw”

Fields of scientific research
Judicial power, Civil Procedure, Administrative Procedure, International Civil Procedure, Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Acts

Courses taught
Civil Procedure of RA, International Civil Procedure

Work Experience
2010 - 2013: Lecturer, Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure, teaching subjects “Civil Procedure” and “International Civil Procedure”.
2011 - 2014: “Unibank” CJSC, Lawyer of Legal Assistance of International Programs.
2015 - present: Representative of “Unibank” OJSC in Central Bank of RA in the sphere of defense of customers’ interests.
2014 - present: Head of Juridical Analyzes and Legal Acts drafting Department , “Unibank” OJSC,
2015 - present: Coordinator on behalf of the Chair of Civil Procedure at the Student Scientific Society of Yerevan State University.
2013 - present: Assistant, Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure,

Professional membership
2015 – present: Member of the Chamber of Advocates of the Republic of Armenia.
2010 – present: Member of the Association of Lawyers of the Republic of Armenia.

Language
Armenian, English and Russian

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Pavel D. Tadevosyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

Թադևոսյան Պ. Դ.

Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 224 էջ |
 

Article

Pavel Tadevosyan

Օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ բողոք ներկայացնելու դեպքում վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական և վարչական դատավարություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 83-92 |

Պավել Թադևոսյան

Օտարերկրյա պետության դատական անձեռնմխելիության հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 337-358 |

Պավել Թադևոսյան

Հանրային կարգին հակասելը՝ որպես օտարերկրյա դատական ակտի ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմք | ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2017, 1(23), էջ 46-57

Պավել Թադևոսյան

Օտարերկրյա դատարանների` քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերին ներկայացվող պահանջները` դրանք ՀՀ-ում ճանաչելու և կատարումը թույլատրելու համար | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 4(58), էջեր 65-74 |