Petros G. Davtyan
Biography
Education (secondary, higher courses)
1968 - 1978 Guemry Secondary School N 18
1983 - 1988 Yerevan State University, Faculty of Geography - student. Profession - “Geography”, Specialization - “Physical Geography”, Qualification - “Geographer, teacher of Geography”
1988 - 1991 Yerevan State University, Department of Physical Geography - Post - graduate.

Science Degrees
Candidate of Geography Sciences (PhD)

Experience
1988 - 1996 Yerevan State University, Chair of Physical Geography, laborant
Since 1996 - Yerevan State University, Chair of Physical Geography - Senior lecturer

Research Interests
Medical geography and Ecology, Soil degradation, Role of exogenous forces in the formation of the Earth surface

pdavtian@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

Petros G. Davtyan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Cartography and Geomorphology
 
 

Article

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan, Ye. S. Manukyan, A. H. Vardanyan

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191 |

P. G. Davtyan, T. P. Davtyan

Հողերի դեգրադացիայի ուսումնասիրության տեսական և մետոդական ասպեկտները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 172-178 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Հովհաննիսյան, Ե. Ս. Մանուկյան, Տ. Պ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104 |

Պ. Գ. Դավթյան, Ա. Հ. Վարդանյան

Լոռու մարզի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 124-131 |

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х., Давтян П.Г., Костанян А.А., Григорян А.В.

Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

P.G. Davtyan

Soil Degradation in Ararat Region of the Republic of Armenia | Abstract of Papers XXII nd Conference of Institute of Indian Geographers (IIG) and IGU Commision Meeting on Land Degradation and Desertification INDIA 2001, p. 64