Avetis G. Qalashyan
Biography
Education
1975 - 1980: YSU, Faculty of History, Department of Philosophy
1981 - 1984: YSU, Faculty of History, PhD Student "Philosophy of religion, history and theory of Religion"

Academic degree
PhD degree in Philosophy, 1988

Professional experience
1981 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, scientific-methodological department, head
1985 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, laboratory-assistant
1989 - present: YSU, "History and theory of Religion" department, lecturer
2001 - present: YSU, "History and theory of Religion", head of department

Academic courses
Catholic Church, Orthodox and Protestant modern trends, Modern problems of Historical Religion, Schools of Religions’ History, Religion phenomenology, Christian East in 20th century

Scale of professional interests
Theoretical, historic and comparative religious teaching

Languages
Armenian, Russian, French (satisfactory)

Avetis G. Qalashyan

 
 

Article

Ա. Գ. Քալաշյան

«Արիոսական հակաերրորդաբանության աստվածաբանական հիմքերի մասին» | «Աճեմյան մատենաշար» ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., էջ 150-166, Երևան, 2002:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Աթանաս Ալեքսանդրացու հակաապոլինարական աստվածաբնությունը» | «Աճեմյան մատենաշար» (հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 132-149, Երևան, 2002:

Ա. Գ. Քալաշյան

«Աթանաս Ալեքսանդրացու հակաապոլինարական աստվածաբնությունը» | «Աճեմյան մատենաշար» (ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., էջ 132-149, Երևան, 2002:
1   4   5   6   7   8   9   10   11  |  See all