Rafik G. Grigoryan
Biography
Work experience

July 2013 present: The Office of Financial System Mediator - Case Investigator/Lawyer
My responsibilities are:
 • Investigating claims of consumers,
 • doing mediation and conciliation between consumers and financial institutions,
 • making drafts of Mediator’s final decisions,
 • representing the Office in domestic courts,
 • representing the Office in relations with Central Bank of Armenia and Ministry of Justice,
 • drafting legal documents: internal rules, decisions and opinions,
 • lecturing to new practitioners and students who attend the Office.

  September 2016 present: Yerevan State University, Faculty of Law - Lecturer
 • Lecturing Insurance law in Master’s program,
 • checking and assessing students' exam, articles, final papers.

  05 March 2018 - 30 June 2018: The United Nations Population Fund (UNFPA) – Consultant
 • I was involved in a group of making the draft law of Health Ombudsman. My responsibilities were doing research about domestic and international legal regulations of Health Ombudsman, participating in discussions, making the certain chapters of draft law, giving opinions about the comments.

  March 2011 - April 2013: “Brave” LLC law firm – lawyer (legal practitioner)
 • Representing the clients’ interests in courts of Armenia
 • Providing legal consultation
 • Providing legal process outsourcing (LPO) for corporations

  Education
  June 2013-July 2016: Yerevan State University, PhD
  PhD thesis: “The regulation of bonds in the stock market of Republic of Armenia”
  September 2011 - May 2013: Yerevan State University, Master’s degree
  Qualification: Diploma of Jurisprudence (with honour)
  September 2007 - May 2011: Yerevan State University, Bachelor’s degree
  Qualification: Diploma of Jurisprudence (with honour)

  Trainings and qualification courses:
  International:
 • Law, Practice and Procedure of International Arbitration - Module 1 (New pathway, 4-months course)”- organized by Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), April-July 2018, London, UK.
 • “MasterCard Chargebacks Level 3” - October 2017, Yerevan, Armenia.
 • “Fellowship in international commercial arbitration-Module 1(5-months course)”- organized by Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), February-June 2017, Nicosia, Cyprus.
 • “Introductory Course in International Commercial Arbitration”, May 2017, Yerevan, Armenia.
 • Training course on Psychological Mediation and Mediation Advocacy, organized by International Bar Association (IBA) - October 2016, London, UK.
 • Civil and Commercial Mediation (Module 1), organized by Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) - September-October 2015, Madrid, Spain.
 • “MasterCard Chargebacks Level 2” - May 2014, Prague, Czech Republic.
 • INFO (International Network of Financial Ombudsman Schemes) conference- “Defining Individuality Going Global” – September 2016, Yerevan.

  Domestic:
 • School of Advocates of the Republic of Armenia – March-September 2018 (6-months course), Yerevan, Armenia. Member of Chamber of Advocates of Armenia.
 • Digital Transformation and the Future of Financial Industry, 8th annual conference organized by Finansial System Mediator, October 17-18, Yerevan, Armenia,
 • “Increasing Public Confidence and Enhancing Financial Mediation” October 2013 Yerevan. Armenia, September 2014, Tsaghkadzor, Armenia, May 2015, Yerevan, Armenia.
 • “The Status of Refugees in Armenia”, May 2013, Yerevan, Armenia.
 • “Legal Writing and Analysis”, November 2010, Tsaghkadzor, Armenia.
 • Rafik G. Grigoryan

  Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civil Law
   
   

  Book

  Ռաֆիկ Գրիգորյան

  Պարտատոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն, Երևան, 2017-192 էջ
   

  Article

  Ռաֆիկ Գրիգորյան

  Սպառողական վարկի վաղաժամկետ մարման իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 189-202 |

  Ռաֆիկ Գրիգորյան

  Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի ինստիտուտը և դրա կիրառման իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2016թ., թիվ 4-5 (202-203), էջեր 54-65

  Ռաֆիկ Գրիգորյան

  Ակտիվների արժեթղթավորումը և դրա իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2016, թիվ 6 (204), էջեր 30-35

  Ռաֆիկ Գրիգորյան

  Պարտատոմսերի թողարկման առանձնահատկությունները և պարտատոմսերի թողարկման ազդագրի իրավական բնույթը | «Այլընտրանք» գիտական հանդես, Երևան, 2016, #2, էջեր 13-24

  Rafik G. Grigoryan

  Ոչ թղթային արժեթղթերի իրավական բնույթը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 147-157
  1   2  |  See all