Rafik A. Nahapetyan
Biography
Education
1963 - 1967: History faculty of Yerevan State University
1970 - 1973: post-graduate at History faculty of Yerevan State University

Scientific degree
1986: PhD on “The Family and Rituals of the Armenians from Aghdzninq” (Historico-ethnographic study)
2008: Doctor of Philosophy - “The Marital, Nuptial Customs and Rituals of the Armenians from Aghdzninq”

Academic status
1988: Associate Professor
2010: Professor

Work Experience
1967 : Professor at the Faculty of History, Yerevan State University
1998 : Lecturer at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2003: Dean of the Faculty of Humanities at Ijevan Branch of Yerevan State University
1999-2015: Head of History and Sociology Chair at Ijevan Branch of Yerevan State University
2000-2016: ASPU after Khachatur Abovyan- lecturer at the Faculty of History and Law

Academic Courses
Ethnography; Armenian Ethnography; Armenian Socio-Normative Culture; Armenian Humanitarian Culture; Museology and Archive Studies; History of Primitive Society; Ancient, Old Medieval Ethnographic Data on Armenia and Armenians

Scale of Scientific Interests
Armenian Ethnography; Ethnocultural Description of Western Armenians; Armenian Historiography and Ethnographic Sources

Grants
2009 - 2011: Armenians of Aghdznik

Languages
Russian (good), French (can read and translate with the help of dictionary)

Professional Membership
Member of the Academic Council of the Faculty of History at Yerevan State University; member of the Academic Council at Ijevan Branch of Yerevan State University; member of the Editorial Board of the scientific journal “Akunk”; member of the Scientific Council of (007), Է. 00.04 (profession “Ethnography”) theses defenses at the Institute of Archeology and Ethnography, NAS, RA; member of the Editorial Board “Humanities” - journal of scientific articles; member of the Editorial Board of the Armenological scientific journal of “History and Culture” at the Faculty of History, YSU.

Rewards
1971: Diploma awarded by the Secondary and Higher Education Minister of Soviet Armenia
2009: Diploma awarded by the Rector of Yerevan State University
2009.10.12: Letter of Appreciation (N 423) by the President of the Republic of Armenia
2011: Letter of Appreciation by the Governor of Tavush Region
2013.03.31: Catholicos of All Armenians Vazken I’s Medal (0122) awarded by Mashtots Educational, Cultural Centre of the Republic of Armenia
2013.18.09: Diploma awarded by the Governor of Tavush Region
2013.23.09: Diploma awarded by the Academic Council of Ijevan Branch of Yerevan State University

Rafik A. Nahapetyan

Doctor of History, Professor | Faculty of History - Chair of Archaeology and Ethnography
 
 

Book

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, մաս 1 | Ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 (1-180 էջ)

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 305 էջ

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 1-16

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը | Ուսումնամեթոդական ծրագիր Հատուկ դասընթացի ՀՊՄՀ պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի հինգերորդ կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12

Ռ. Ա. Նահապետյան

Հայ ազգագրություն | Ուսումնամեթոդական ծրագիր ընդհանուր դասընթացի, ՀՊՄՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժնի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 1-12
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Rafik Nahapetyan

Գլխատան ավանդութային տիպերը Արևելյան Հայաստանում (XIX դար – XX դարասկիզբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 25-40 |

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական լեռնաշխարհը` անասնապահական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների) | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 157-162 էջ, 2020

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայկական ժողովրդական ավանդական բնակարանն ըստ գրավոր սկզբնաղբյուրների | Էջմիածին, Հայաստան, Է, 85-105 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հայոց ավանդական ուտեստի էթնոմշակութային բնութագրության շուրջ | Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 2, 175-199 էջ, 2019

Ռաֆիկ Նահապետյան

XV-XVII դդ. եվրոպացի ճանապարհորդների ազգագրական վկայությունները հայաստանի եվ հայերի մասին | Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1 (43), 114-128 էջ, 2019
1   2   3   4   5   6   7   8   24  |  See all
 

Thesis

Ռ. Ա. Նահապետյան

Նահապետական մեծ ընտանիքն Աղձնիքի հայերի մեջ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) | Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր մշակույթի պրոբլեմների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան: ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1985, էջ 38-40

Rafik A. Nahapetyan

Թաղման ծեսն Աղձնիքում XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին | Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված 1982-1983 թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին

Ռ. Ա. Նահապետյան

Աղձնիքահայերի ներընտանեկան ավանդական փոխհարաբերությունների մասին | Զեկուցման հիմնադրույթներ Ավանդական ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում Երիտասարդ գիտնականների V կոնֆերանսի նյութեր ՀՍՍՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1982, էջ 28-29

Ռ. Ա. Նահապետյան

Գերդաստանական տան համալիրը Աղձնիքում | Զեկուցուման հիմնադրույթներ Հումանիտար գիտությունների գծով երիտասարդ գիտաշխատողների հանրապետական գիտական կոնֆրանսի նյութեր (համամիութենական մրցանակաբաշխության II փուլ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1972, էջ 247-249