Rouben N. Melikyan
Biography

YSU, Law Faculty, Bachelors’ Degree: 1997 - 2001
YSU, Law Faculty, Masters’ Degree: 2001 - 2003
YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Post-graduate study: 2003 - 2006
The Fletcher School of Law and Diplomacy, USA, Intensive Studies in International Affairs and Legal Studies, June-Dec., 2008

Academic degree
Candidate of Jurisprudence - “The Appeals in Armenian Criminal Procedure”, 2006, Council 001

Professional experience
September 2004 - June 2006: YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Lecturer
September 2006 - present: YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Assistant Professor
2007 - 2009: Adviser to Judge, Chief Assistant to the Chairman of the Chamber on Criminal Cases, Court of Cassation (Supreme Court) of Armenia
2009 - present: Adviser to the Chairman of the Court of Cassation (Supreme Court) of Armenia

Academic courses
Law Machinery in Armenia (Assistant)
Advocacy in Armenia
Problems of Judicial Revision in Armenia

Scale of professional interests
Judicial Power, Advocacy, Judicial Stages in Criminal Procedure, Legal Writing

Languages
Russian, English

Professional membership
Bar Association of Republic of Armenia

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Rouben N. Melikyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան, Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան, Ռ. Մելիքյան, Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան

Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն) | Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն | Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն | Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:

Ջեյմս Մոլիտերնո, Ռուբեն Մելիքյան, Դավիթ Մելքոնյան

Իրավաբանական գրագրություն | Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.

Ռուբեն Մելիքյան

Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում | Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 200 էջ |
1   2   3  |  See all
 

Article

Ռ. Ն. Մելիքյան

Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը | Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(39-40), 2013, էջեր 3-17

Ռուբեն Մելիքյան, Տաթևիկ Սուջյան

Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում | Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45 |

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան

Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և ՀՀ իրավական համակարգը | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2008, թիվ 1-2 (39-40), էջ 3-18

Գագիկ Ղազինյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Արման Թաթոյան, Դավիթ Մելքոնյան, Ռուբեն Մելիքյան

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21

Ռուբեն Մելիքյան

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը սահմանադրական նոր կարգավիճակի պայմաններում | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /29 նոյեմբերի 2007թ./, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007, էջեր 72-81:
1   2   3  |  See all