Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Բոյնագրյան Վ. Ռ.

Լեռնային երկրների ինժեներային աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 70 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Ջանոյան Ռ.Ա.

Սևանա լճի ավազանի լավատակ ռելիեֆի և ստորերկրյա ջրերի օգտագործման խնդրի շուրջ | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, 2007, N 9, էջ 81-84
1   2  |  See all
 

Article

R. Kh. Gaginyan , V. P. Vardanyan, A. H. Hovhannisyan

ՀՀ մարզերի բնական աղետների ռիսկի ինտեգրալ գնահատումը և քարտեզագրումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 25-30 |

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х., Давтян П.Г., Костанян А.А., Григорян А.В.

Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.

Давтян П.Г., Гагинян Р.Х.

Влияние инфильтрационных способностей почвогрунтов на формирование селевых потоков (на примере Сюникского марза РА) | Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 3с.

Гагинян Р.Х., Давтян П.Г.

Оценка рельефа Армении с целью получения энергии нетрадиционных источников | Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 5с.

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В. , Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | Труды конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”. М.: МГУ, 2012, с.14-15
1   2   3   4   5   6   7  |  See all