Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В.

Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | ГеоРиск, Москва. 2012, с.44-47

Давтян П.Г., Гагинян Р.Х.

Медикобиологический и экологогеографический анализ почв Сюникского региона РА | Научные чтения « Белые ночы-2011», Мат. Междунар. науч. чтений, Великий Новгород, 2011, Ст. 200-205

Ռ.Խ.Գագինյան

Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական օգտագործման հարցեր | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2010, # 1-2, էջ 95-98

Гагинян Р.Х.

Палеогеоморфология вулканических областей Армении и проблемы использования их водных ресурсов | Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее. Материалы XXX пленума геоморфологической комиссии РАН. С.-Петербург, 2008, с.120-121

Гагинян Р.Х., Халатов В.Ю.

Геоэкологические аспекты рационального использования подлавовых вод вулканических областей Республики Армения | Вестник МГПУ, серия Естественные науки, 2008, с. 23-27
1   2   3   4   5   6   7  |  See all