Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Давтян П. Г., Гагинян Р.Х.

Связь селеобразующих процессов с засухами (на примере Республики Армения) | Селевые потоки: катострофы, риск, прогноз, защита. Труды меж. конф., Пятигорск, 2008, стр. 99-101

Ռ.Խ.Գագինյան

Գեղարքունիքի մարզի մակերևույթի արտադրական օգտագործման հարցեր | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, N 10, 2008, էջ 150-155

Ռ.Խ.Գագինյան

ՀՀ հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ ռելիեֆի և հնէահովիտների ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско-Гималайского пояса. Материалы конференции, посвящ. 90-летию проф. С.П.Баляна, Ереван, 2007, с. 206-210

Ռ.Խ.Գագինյան

Բնական ռիսկի գնահատման և կառավարման որոշ ասպեկտներ | Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско-Гималайского пояса. Материалы конференции, посвящ. 90-летию проф. С.П.Баляна, Ереван, 2007, с.57-61

Ռուդոլֆ Խաչիկի Գագինյան

Մակերևույթի թեքությունների քարտեզ | Հայաստանի ազգային ատլաս, հատոր Ա, Երևան, 2007, էջ 43
1   2   3   4   5   6   7  |  See all