Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Ռ.Խ.Գագինյան, Մկրտչյան Լ. Ա.

Բնական ռիսկի էությունը և կառավարումը | ԳՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, 2007, N 9, էջ 77-81

Ռ.Խ.Գագինյան

Էթնոգենեզի և բնական լանդշաֆտների փոխազդեցությունը Հայկական լեռնաշխարհում | «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, ներկա և ապագան», ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2006, էջ 451-454

R. Kh. Gaginyan, P. G. Davtian, G. P. Davtian

Էկոլոգիական իրադրությունը Արարատյան դաշտում և նրա հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 139-145 |

R. Kh. Gaginyan

Քարոլորտային սալերի սահմանային գոտիները որպես էթնոգենեզի և պասիոնարային դաշտերիզոնաների ձևավորման ազդակ (Հայկական լեռնաշխարհի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 131-135 |

Гагинян Р.Х. , Давтян П. Г.

Бассейн оз.Севан как естественная лаборатория изучения совремменных рельефообразующих процессов | Всероссийская конференция “Рельефообразу-ющие процессы: теория, практика, методы исследо-вания”. XXVlll пленум геомор-фологической комиссии РАН. РАН Сибирское отделение. 2004, с. 72-74
1   2   3   4   5   6   7  |  See all