Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Գագինյան Ռ. Խ., Նահապետյան Ս.Ա.

Ժամանակակից ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները Սևանա լճի առափնյա շրջաններում | Գիտական հոդվածների ժղովածու, N 7, Գավառ, 2004, էջ 180-184

R. Kh. Gaginyan, F. S. Gevorgyan

Морфологический анализ вулканического рельефа РА для выявления погребенных морфоструктур (ՀՀ հրաբխային ռելիեֆի ձևաբանական վերլուծությունը թաղված մորֆոստրուկտուրաների բացահայտման նպատակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 127-134 (ռուսերեն) |

R. Kh. Gaginyan, P. G. Davtian, A. V. Khoetsyan

Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումն Արարատի մարզի օրինակով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 108-114 |

G. M. Karapetian, R. Kh, Gaginian

Առաջնային ինֆորմացիայի վերարտադրության եղանակները հիմնադիրային քարտեզների բովանդակության մշակման ժամանակ (ռելիեֆի քարտեզի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 123-127 |

F. S. Gevorkian, R. Kh, Gaginian, Yu. A. Arakelian

Криогенная экзодинамическая система рельефообразования РА и Арцаха (Ռելիեֆագոյացնող կրիոգեն էկզոդինամիկ համակարգը ՀՀ և Արցախոում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 127-135 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all