Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

R. Kh. Gaginyan

Տարերային երևույթների էությունը և դասակարգումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 151-155 |

R. Kh. Gaguinian

Էկոլոգիական ռիսկի գնահատումն որպես կրիտիկական էկոլոգիական իրավիճակների կանխատեսման միջոց | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 115-119 |

R. Kh. Gaginyan

Морфологические и стратиграфические условия залегания эффузивного комплекса и гидрогеологические свойства эффузивов Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի էֆուզիվ համակարգերի տեղադրման մորֆոլոգիական և ստրատիգրաֆիական պայմանները և էֆուզիվ հիդրոերկրաբանական հատկանիշները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 105-109 (ռուսերեն) |

R. Kh. Gaginyan

Рельеф Армении и возможности его использования для ветроэнергетики (Հայաստանի ռելիեֆը և հողմաէներգետիկայի համար դրա օգտագործման հնարավորությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն) |

R. Kh. Gaguinian

Рельефообразующие процессы деятелности рек прибрежной зоны бассейна оз. Севан с искусственным понижением его уровня (Սևանա լճի մակարդակի արհեստական իջեցման հետևանքով նրա առափնյա գոտում լիճը թափվող գետերի ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 89-95 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all