Rudolf Kh. Gaginyan

Rudolf Kh. Gaginyan

 
 

Book

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան

Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ

Գագինյան Ռ.Խ.

Բնաշխարհագրական տեսություններ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010, ԵՊՀ հրատարակ., 148 էջ, 2010

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ

Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ

Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան

Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
1   2  |  See all
 

Article

R. Kh. Gaginian

История развития рельефа Северного Зангезура в неоген-антропогене (Հյուսիսային Ջանգեզուրի ռելիեֆի զարգացման պատմությունը նէոգեն-անթրոպոգենում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 126-134 (ռուսերեն) |

R. Kh. Gaginyan

Палеогеоморфология погребенных под лавами долин Сюникского вулканического нагорья (Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լավատակ հովիտների հնեադեոմորֆոլոգիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 137-143 (ռուսերեն) |

R. Kh. Gaglnian

Связь рисунка речной сети северного Зангезура с морфоструктурными элементами (Հյուսիսային Զանգեզուրի հովտա-գետային ցանցի կապը ձևաբանակառուցվածքային տարրերի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 150-154 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all