Ruzanna  S.  Ghazaryan
Biography
Education
1979 - 1984: YSU, Biological faculty

Academic degree
Candidate of biological science, Investigation of the interaction of the antitumor compound mitoxantrone with DNA, 1997, spec. Society 051 at YSU

Academic courses
Fundamentals of biometrics, anthropology, psychophysiology.

Scale of professional interests
The structure of DNA, the effect of electromagnetic waves on the DNA.

Participation in grant projects
1999: The Soros Foundation

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of the Biophysical Society in Armenia

Ruzanna S. Ghazaryan

Junior Researcher | Faculty of Physics - Laboratory of «Physics of macromolecules» of Department of Molecular Physics
 
 

Article

Бабаян Ю.С., Маркарян А.Ш., Калантарян В.П., Казарян Р.С., Парсаданян М.А., Вардеванян П.О.

Воздействие низкоэнергетического миллиметрового электромагнитного излучения на стабильность молекул ДНК в растворе | Биофизика, 2007, т.52, N2, с.382-384

Yu. S. Babayan, A. Sh. Markaryan, R. S. Ghazaryan

The influence of low – energy millimeter Electromagnetic waves on the stability of DNA molecules in solution | Biophysics, 2007, v. 52, N 2, p. 382 – 384

Յու. Բաբայան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Ղազարյան

Միտոքսանտրոն և ամետանտրոն հակաուռուցքային միացությունների փոխազդեցությունը միլիմետրային ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ - ի հետ | ԵՊԲՀ – ի գիտաժողովի նյութեր: 2007, էջ 7-8

Babayan Yu. S., Markaryan A. Sh., Ghazaryan R. S., Sarkissyan J. H.

Express – analysis of New Anti – tumor Compounds Binding with DNA | Journal of Bimolecular Structure & Dynamics USA, v. 22, N 6, 2005, p. 794

Бабаян Ю. С., Акопян С. Н., Маркарян А. Ш., Казарян Р. С., Оганесян А. А.

Определение моментов функции дифференциальной кривой плавления ДНК | Вестник МАНЭБ, Том 10, N 2, 2005, с. 180 – 183
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Vitali Kalantaryan, Ruzanna Ghazaryan, Sergey Hakobyan, Yura Babayan

Non-ionizing millimeter electromagnetic waves increase thermodynamic parameters of the binding of anticancer drugs mitoxantrone and doxorubicin with DNA | The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 122-122 pp. |

A. A. Tadevosyan, R. S. Ghazaryan

The influance of non-thermal coherent millimeter electromagnetic waves on the thermal expansion coefficients of DNA solutions | Book of abstracts, Albany, 2015, p. 236

Yu. S. Babayan, G. L. Kanaryan, R. S. Ghazaryan

Binding of some antitumour compounds with the DNA – radiated millimeter electromagnetic waves | J. Biomol. Str. Dyn, 2009, p. 876-877

Yu. S. Babayan, G. L. Kanaryan, R. S. Ghazaryan, A. A. Tadevosyan

The investigation of binding between the mitixantrone and ametantrone anti-tumor compounds and DNA | Prob. Biochemistry, radiation and space biology, Moscow, 2007, p. 150-151

Babayan Yu. S., Ghazaryan R. S., Sargsyan J. H., Sngryan H. E., Markaryan A. Sh.

Comparative spectroscopic and microcalorimetric analysis of the interaction anticancer drugs with double – stranded nucleic acids | Modern prob. Genetics, radiobiology, radioecology and evol., Dubna, 2005, p. 55
1   2   3  |  See all