Sahak S. Manukyan
Biography
Education
2017 - 2019: The American University of Armenia, Master in Law
2014 - 2015: The School of Advocates
2009 - 2012: Yerevan State University, Faculty of International Relations, postgraduate studies
2007 - 2012: Yerevan State University, Faculty of Jurisprudence, BA in Law
2007 - 2009: Yerevan State University, Faculty of International Relations, MA in Public Administration
2003 - 2007: Yerevan State University, Faculty of International Relations, BA in Political Science

Academic degree
2018: Associate Professor
PhD in Law for dissertation “Issues on Occupying Vacant Positions in the System of RA Municipal Service”, 2012

Work experience
2019: Advocate at “Trust” law office
2018: Assistant to the Chairman of The State Commission For The Protection of Economic Coptetition of The RA
2017: CEO of “Legal consulting technology” law office
2016: Retraining lecturer of “The advocatory retraining project” at the Chamber of Advacates of RA
2016: Member of competition and retraining boards of Yerevan Municipality
2015: Advocate at “Legal consulting technology” law office
2015: Advocate at the Chambrer of Advacates of RA
2014: Lawer at “Legal consulting technology” law office
2012: Lecturer in Armenian State Pedagogical University named after Khachatur Abovyan
2012: Member of competition and retraining boards of Civil Service
2011: Lecturer in the Municipal Service Requalification Center
2009: Lecturer in the Yerevan State University

Academic courses
1. "Political System of the RA"
2. "The Legislation and Legal Regulation of Public Administration"
3. "The Functions of State Bodies in the Context of National Security"
4. "The Principles of the Municipal Service"
5. "The Basics of Public Administration"

Scale of professional interests
Politocal System, Public Service

Retrainings
2018: July Armenia, Tsakhadzor, Summer School on Administration Law (Founded by GIZ)
2018: May Hungary, Budapest, Introductory Level Seminar-Basic Concept and Procedures for Young Authority Staff (Founded by OECD/GVH)
2018: May Participation in The Conference dedicated The 100th Anniversary of The First Republic: Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (ASPU), Yerevan, Armenia
2017: August Portugal, Armona, synergetic programme (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2016: October Participation in The Conference titled ‘’Modernization of Ruling Elite in Armenia: Features’’, Public Administration Academy of The Republic of Armenia (PAARA), Yerevan, Armenia
2016: August Georgia, Kachreti, Summer School Inter-Municipal to Regional Cooperation: European Experience and Caucasian Perspective (Founded by DAAD)
2015: October Hungary, Holloko, synergetic programme (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2014: February Slovenia, Krsko, retraining ‘’Voting technologies’’ (The European Union Youth in Action Programme)
2013: July Turkey, Isparta, retraining ‘’Hang in hand against violence’’ (The European Union Youth in Action Programme)
2013 թ. մայիսի 22-23, Երևան. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամ (GIZ), Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում (բուն գործունեություն, հարակից գործունեություն, արձակուրդ և բացակայություն), գիտաժողովին մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում
2010: March-may-Discussions and lectures in the Peace construction and conflict resolution center, Yerevan, Armenia
2007: October-December-in YSU civil training organized by British council on topic of “European partnership programme’’

Languages
Armenian, english, russian, french

Professional membership
2006 March - May: Discussions and lectures in the Peace construction and conflict resolution center, Yerevan, Armenia
2006 September – 2007 May: Co-chairman and then chairman of the Student-Youth Union.
2006 March: World Olympiad of the French language by internet, Asia and Oceania champion
2007 March - December: Center for Leadership Development, Yerevan, Armenia
2003 – 2008: The founder of inter-university "Debate Club", active member student and scientific councils.
Member of YSU Graduate Union.

Sahak S. Manukyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of Public Administration
 
 

Book

Sahak S. Manukyan

Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից հանրային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու հիմնախնդիրները | Ազգ, պետություն, հայրենիք․ պետականության գաղափարը, երրորդ միջազգային գիտաժողով, հոդված, 329-340 էջ, Հայաստան, հայերեն

Սահակ Մանուկյան, Ցոլակ Ակոպյան

Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ

Սահակ Մանուկյան, Ցոլակ Ակոպյան

Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Հայաստան, Երևան, 112 էջ, 2019, Հայաստան, Երևան,

Sahak S. Manukyan

Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 172 էջ

Սահակ Մանուկյան

Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2018, 172 էջ

Սահակ Մանուկյան

Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանա-գերմանական իրավական համակարգերում | ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, Գիրք 9, 253-264 էջ, 2018
 

Article

Սահակ Մանուկյան

Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանո-գերմանական իրավական համակարգերում | Երևան, «Եվրոպական համալսարան», գիտական հոդվածների ժողովածու, տերեգիրք, 9 (2018), էջ 253-264

Սահակ Մանուկյան

Խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման կայացման կարգն ու առանձնահատկությունները | Երևան, «Եվրոպական համալսարան», գիտական հոդվածների ժողովածու, տերեգիրք, 9 (2018), էջ 240-252 |

Սահակ Մանուկյան, Անուշ Մովսիսյան

Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանա-գերմանական իրավական համակարգերում | Եվրոպական համալսարան, 2018, Գիրք 9, էջ 240-252 |

Ս. Ս. Մանուկյան

Վարչական մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում | ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ: 2017, 311-318 էջ |

Սահակ Մանուկյան

Տարիքը որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման | Պատմություն և հասարակագիտություն: 2016թ․, 2, 381-395 էջ, Հայաստան |

Սահակ Մանուկյան

Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումների որոշ հարցերի մասին | Պետություն և իրավունք, 2015թ․, 2(68), 84-90 էջ |

Սահակ Մանուկյան, Նազելի Բադալյան

ՀՀ հանրային ծառայությունում կանանց ներկայացվածության հիմնախնդիրներ | Տնետսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ/ Գիտական աշխատանքի ժողովածու, Գիրք 7, Երևան «Օր-Դար» հրատարակչություն, 2014, էջեր 178-192 |

S. Manukyan

Հայերենին տիրապետելը՝ որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 142.6, Երևան 2014թ., էջ 74-79 |

Ս. Մանուկյան

Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում | գիտաժողովի նյութեր կազմակերպված ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի կողմից, Երևան, 2013թ. մայիսի 22-23

Ս. Մանուկյան

Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի որոշ հիմնախնդիրների մասին | Արդարադատություն, #3 (18) 2012, էջ 28-33 |

Ս. Մանուկյան

Համայնքային ծառայության մրցութային հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրները | Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5 (143) 2012, էջ 56-60 |

Ս.Մանուկյան

Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Պետություն և իրավունք, #2, 2012, էջ 71-80

Ս.Մանուկյան

Քաղաքացիությունը որպես համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման | Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, 2012թ., 136.6, էջ 53-65

Ս.Մանուկյան

Կառավարության և Նախագահի փոխհարաբերությունները բարեփոխված Սահմանադրության համատեքստում | Քաղաքագիտություն: Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, -Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008թ., էջ 187-199