Sargis Qelyan
Biography
Education
1993 - 2003: N 92 secondary school after V. Teqeyan
2003 - 2007: Bachelor of Faculty of Geology YSU
2007 - 2009: Master of Chair of Hydrogeology and Engineering Geology of Faculty of Geography and Geology of YSU
2009 - 2012: PhD student of Chair of Hydrogeology and Engineering Geology of Faculty of Geography and Geology of YSU

Position
Assistant Professor, Lecturer of Chair of Service

Scientific degree
PhD in Technical Sciences (2012, Yerevan)

Areas of Research and Professional Interest
Geo – ecology, Principles of Sustainable Development

Areas of Research and Professional Interest
Management and issues of horizontal drainage in Ararat Valley

Subjects (courses)
Issues of RA service sector, Methods of organizing service activities, Theory and methodology of Serviceology, Socio – economic geography of foreign countries

Marital status
Married

Sargis Qelyan

Deputy Dean | Faculty of Geography and Geology - Chair of Service
 
 

Book

Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
 

Article

Zh. A. Achoyan, S. S. Qelyan, Z. N. Torosyan

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30 |
1   2   3  |  See all