Sayad S. Badalyan
Biography
Education
2011 - 2014: Yerevan State University, Department of Law, Postgraduate studies
2009 - 2011: Yerevan State University, Department of Law, LLM program
2005 - 2009: Yerevan State University, Department of Law, Bachelor’s degree (with Honors)

Academic degree, title
PhD, assistant

The dissertation topic
“Issues of legislative initiative in the Republic of Armenia”, ԺԲ.00.02-Public law (constitutional, administrative, financial, municipal, environmental, European law, public administration)

Scale of scientific research
Legislative process, administrative procedure and proceedings

Academic courses
Constitutional law

Work (professional) activity
2014 - up to the present date: Assistant to the YSU Chair of Constitutional Law
2008 - up to the present date: Investment Law Group LLC, Lawyer

Involvement in scientific / professional institutions
Member of Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

Involvement in public or other institutions
Member of the Association of Lawyers of the Republic of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian, English

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)
sayad.badalyan@ysu.am

Sayad S. Badalyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Constitutional Law
 
 

Book

Սայադ Բադալյան

Վարչական վարույթի դրսևորումը ստուգումների իրականացման ընթացքում | Արդարադատություն, հունիս թիվ 2 (2), Երևան, 2009, էջեր 44-49
 

Article

Սայադ Բադալյան

Ընդերքօգտագործման ոլորտում հողային հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 43-60 |

Սայադ Բադալյան

Քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտի սահմանադրաիրավական ամրագրումը և կատարելագործման ուղիները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 150-161 |

Բադալյան Ս. Ս.

Օրինագծերի գիտական-իրավական փորձաքննության նշանակությունն օրենքների որակի ապահովման գործում | Կանթեղ, թիվ 1 (58), Երևան, 2014, էջեր 184-192

Սայադ Բադալյան

Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործման ձևերի հիմնախնդիրը | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 16-22 |

Սայադ Սուքիասի Բադալյան

Ժողովրդական նախաձեռնության` որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի կայացման արդի հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014, 384 էջ, էջեր 7-13
1   2  |  See all