Shahen V. Khachatryan
Biography
Shahen Khachatryan son of Volodia was born on March 25 in 1976 in Aparan, Aragatsotn.

In 1992 left mathematical natural sciences boarding school of Aparan.

In 1992 entered the faculty of Geology of the YSU.

In 1997 graduated the University with excellent progress.

From 1996 to 2004 has worked in the research laboratory of geological Institute of the NAS.
In 2001 has candidated thesis and has received science degree of geological sciences.

The thesis is concerning to the geological structure and origin problems of Tukmanuk,s gold mines.

In 2001 recognized the winner of the contest “the best postgraduate and young scientist of the year”.

In 2001 - 2002 was sent on business to the Institute of National Research Council of Nuclear Chemistry of Italy where he has dealed with the problems of nuclear and industrial wastes planning.

In 2003 has retrained in the geological Institute after Fridrikh Shiller for 3 months. There he has dealed with studies of natural absorbent quality of the RA.

Since 2004 has been working in the department of mineralogy, petrology and geochemistry of geological faculty of the YSU.

Since 2009 headed the department.

Associate professor Sh. Khachatryan deals with the problems of geological extractions, research works as well as with the problems of mines geochemistry and origin.

He is the author of about 3 decade scientific articles, methological manuals and scientific production reports.

Shahen V. Khachatryan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Regional Geology and Minerals Survey
 
 

Book

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Очистка радиоактивных сточных вод с помощью природных и модифицированных сорбентов | Вода и экология, проблемы и решения, 2010, № 4, сс 36-42
 

Article

L. H. Hunanyan, Sh. V. Khachatryan

ՀՀ Արմավիրի մարզի հանրապետական և միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհների ծածկի վիճակի և ինտենսիվության վերլուծություն | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-171 |

Sh. V. Khachatryan

Ապարանի շերտախմբի երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի և տեղադիրքի հիմնահարցի շուրջ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-153 |

Հ. Պ. Գույումջյան, Շ. Վ. Խաչատրյան

Սևանի օֆիոլիտային գոտու գաբրոիդների երկրաբանական և պետրոգրաֆիական առանձնահատկությունները | Вестник инженерной академии Армении1. 2017, 14, стр. 242-248 |

Sh. V. Khachatryan, H. P. Guyumjyan

Характер оруденения, минералогия и геохимия руд пхрутского проявления золота (Փխրուտի ոսկու երևակման հանքայնացման բնույթը, հանքաքարերի միներալոգիան և երկրաքիմիան) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

Գ. Վ. Մարկոսյան, Շ. Վ. Խաչատրյան, Ռ. Ա. Քարամյան

Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական – երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2016թ․, 69, № 1, 55-64 էջ, Հայաստան

H. P. Ghuyumjyan, Sh. V. Khachatryan

Սևան-Հագարուի օֆիոլիտային գոտու Ջիլ-Քարախաչի հիպերբազիտային զանգվածի երկրաբանական կառուցվածքի և պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 |

H. P. Ghuyumjyan, Sh. V. Khachatryan

Սևանի օֆիոլիթային գոտու կարբոնատիտներն որպես նոր ֆորմացիոն տիպ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 3-10 |

H. P. Ghuyumjyan, Sh. V. Khachatryan, I. V. Baghoyan

Սևան-Հագարուի օֆիոլիթային գոտու հիպերբազիտային զանգվածների ներդրման պրատրուզիվ բնույթը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 3-9 |

Sh. V. Khachatryan

Տրակտոլիտ-հարցբուրգիտային ապարների նշանակությունը պորտլանդցեմենտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների բարելավման գործում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 3-8 |

H.P. Ghuyumjyan, Sh.V. Khachatryan, A.G. Mukhsi-Hoveyan

ԼՂՀ Կաշենի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի երկրորդային քվարցիտների կազմի առանձնահատկությունները և ծագումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 3-10 |

H. P. Guyumgyan, Sh. V. Khachatryan, I. V. Baghoyan

Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 3-11 |

Sh.V. Khachatryan

Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35 |

Shahen V. Khachatryan

Հայաստանի ցեոլիթային տուֆերի տրիտիումային ջուր կլանելու և բաց թողելու կինետիկան | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 9-15 |

Sh. V. Khachatryan

Ձորագետի վերին հոսանքներում (ՀՀ Լոռու մարզ) հայտնաբերված ոսկու և պղնձի հանքայնացման մասին | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 13-19 |

A. A. Julhakyan, Sh. V. Khachatryan, K. Kh. Manukyan

Գյոզ-գյոզի (Սյունիքի մարզ) պղնձի հանքաերևակման միներալային-երկրաքիմիական առանձնահատկությունները և հանքայնացման տեղաբաշխման բնույթը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 3-9 |

Sh. V. Khachatryan

Թուխմանուկի (Արագածոտնի մարզ) ոսկու հանքավայրի հանքաքարերի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 3-11 |

Ш.В.Хачатрян, А. Саргсян, Р. Геворкян, Г. Пирумян

Применение цеолитов для очистки промышленных сточных вод | Экологическая Химия, 2010

Ш. В. Хачатрян, Геворкян Т. А.

Характер диэлектрических свойств природных, модифицированных и облученных цеолитов | Журнал технической физики, 2010, вып.80, но 5, 140-142

Sh. V. Khachatryan

Диэлектрические свойства природных, модифицированных и облученных цеолитов (Բնական, վերափոխված և ճառագայթահարված ցեոլիտների դիէլեկտրական հատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

H. P. Ghuyumjyan, E. Kh. Kharazyan, Sh. V. Khachatryan

Карбонатиты Шоржинского рудного поля (Севанский хребет, Армения) (Շորժայի հանքային դաշտի կարբոնատիտները (Սևանի լեռնաշղթա, Հայաստան)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 3-12 (ռուսերեն) |

Ш. В. Хачатрян, Г. П. Пирумян

Ионообменная сорбция sr2+ и cs+ из растворов их солей | Экологическая Химия, 2009

Sh. V. Khachatryan, R. G. Gevorkyan, H. H. Sargsyan

Фазовые превращения природных цеолитов Армении при гидротермальной модификации (Հայաստանի ցեոլիտների ֆազային փոփոխությունները հիդրոթերմալ մոդիֆիկացման ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 3-8 (ռուսերեն) |

Sh. V. Khachatryan, R.G. Gevorkyan, K. A. Vardanyan

Electro-phisical and optical properties of modified Armenian zeolites | 3rd international conference on physics of electronic materials PHYEM 08 Kaluga, Russia, October 1-4, 2008, Vol. 2, p. 276-280

Ш.В. Хачатрян, А. О. Саргсян , Р. Г. Геворкян

Фазовые превращения при щелочной переработке природных цеолитов Армении | Региональная геология Армении Юбилейные чтения посвещенные 95-летию рождения академика Аршалуйса Габриеляна 28-29 февраля 2008, с. 24-25

Sh. V. Khachatryan

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարերի միներալների բնորոշ առանձնահատկությունները | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 131-139 |

Агамалян В. А., Хачатрян Ш. В.

О лейкократовых гранитах Цахкуняцкого антиклинория Армении | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2001, LIV, N, 1, сс. 12-15

Ш. В. Хачатрян

Особенности геологического строения и генезис Мирак-Тухманукского месторождения | Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ "Горно-металлургический институт" Ереван, 2000, сс. 85-88

Безирганов Б .Г., Маркосян А. А., Хачатрян Ш. В.

Характерные особенности первичных геохимических ореолов месторождений золоторудной формации Армении | Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ ‘Горно-металлургический институт’ Ереван, 2000, сс. 29-34

Ш. В. Хачатрян

К минералогии и геохимии руд Тухманукского золото – поли¬ме-таллического месторождения | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, N 2 - 3, сс. 69-77

Мелконян Р. Л., Хачатрян Ш. В., Акопян М. С.

К вопросу о генетических особенностях Тухманукского золото-полиметаллического месторождения | Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, No 2 - 3, сс. 59-68
 

Patent

Շահեն Խաչատրյան, Հովհաննես Ղույումջյան, Գևորգ Փիրումյան, Կարեն Մելքոնյան

Պորտլանդցեմենտ | Հայաստան: 2016, AM20160074