Simon T. Farmanyan
Biography
Education
2004 - 2008: YSU Law Faculty, BA Degree with honors
2008 – 2010: YSU Law Faculty, MA Degree
2010 – 2013: YSU Law Faculty, PhD Studies
28.06.2013: Upon the decision of the Professional Council of the YSU-based HQC was granted with the PhD Degree in the Law Studies

Professional Experience
April 2009 – July 2013: Lawyer at «Brave» Law Company LLC
From 2013 to present: Lecturer at the Chair of the Civil Law of the YSU Law Faculty
March 2011 – December 2011: Expert at the «Legal Institute of the RA Ministry of Justice» SNTO
From 2011 to present: Member of the RA Advocates Chamber
August 2013 – January 2014: Deputy Head of the Legal Department of the Staff of the RA Ministry of Finances
2013 – 2014: Member of the Commission on the Licensing of Auditory Services
2013 – 2014: Member of the Commission on Delivering Conclusions on the Suspending and Terminating of Force of Licenses provided via facilitated procedure by the RA Ministry of Finances
2013 – 2014: Member of the Commission on Licensing of Lotteries, Gaming and Casinos
From 2013 to present: Member of the Working Group dealing with the technical regulation, sanitary, phytosanitary and veterinary regulation towards the accession of the Republic of Armenia to the Customs Union
February 2014 – July 2014: Head of the Legal Department of the Staff of the RA Ministry of Finances
From 2014 to present: «Leges» Law Company LLC, Founding director
From 2015 to present: Qualified mediator, as well accredited mediator by Center of Effective Dispute Resolution (CEDR, London)
From 2015 to present: Lecturer of the School of advocates

Knowledge of Languages
Armenian, English and Russian

Computer Skills
MS Windows, MS Office

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)

Simon T. Farmanyan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civil Law
 
 

Book

Ռոլֆ Քնիպեր, Վահրամ Ավետիսյան, Գրիգոր Բեքմեզյան, Արսեն Թավադյան, Սիմոն Ֆարմանյան

Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով | Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ |

Ս.Տ. Ֆարմանյան

Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ | Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 176 էջ: |
 

Article

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի արտոնագրման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 1 (162), էջ 32-38

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանությունը և դրանց դադարեցումը | Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 2 (163), էջ 40-45

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գյուտի հասկացությունը | Մխիթար Գոշ, Վանաձոր., 2013, թիվ 1-3 (36), էջ 109-113

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Նորույթը որպես գյուտի արտոնագրաունակության պայման | Արդարադատություն, Եր., 2013, թիվ 1, էջ 49-52

Ս. Տ. Ֆարմանյան

Գրավ դրված անշարժ գույքի վրա առանց դատարան դիմելու բռնագանձում տարածելու կարգը | Օրենք և իրականություն, Եր., 2010, թիվ 5, էջ 7-13