Susanna S. Mkrtchyan
Biography
Education, scientific degrees and titles
1968 - 1973: Yerevan State University, Romance-Germanic languages and literature

Professional experience
Since 1973: Teacher, Chair of the English Language 2, YSU

Languages
Russian, English, German

Susanna S. Mkrtchyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

Y. Yerznkyan, S. Mkrtchyan

Preparation Tests - English | “Antares”, Windsor (UK)-Yerevan-Paris, 2010

S. Mkrtchyan, R. Melikyan

English for the humanities | Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 274 pp. |

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Լ. Հովհաննիսյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005

Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ., Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

Ս. Սեֆերյան , Ա. Լազարյան , Մ. Սադյան, Ս. Մկրտչյան , Ռ. Գարգալոյան

«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ | Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003
1   2   3  |  See all