Tatevik V. Safaryan
Biography
Educational background
2000 - 2004: Yerevan State University, Faculty of Geography Department of Physical Geography, BSc of Hydrometeorology
2004 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Geography Department of Physical Geography MSc. of Geography
2006 - 2014: Yerevan State University, Faculty of Geography and Geology Department of Physical Geography and Hydrometeorology, PhD student

Work experience
2006 - 2016: Yerevan State University, Faculty of Geography and Geology Department of Physical Geography and Hydrometeorology Laboratory of Hydrometeorology, laboratory assistant
2016 - present: Yerevan State University, Faculty of Geography and Geology Department of Physical Geography and Hydrometeorology Laboratory of Hydrometeorology, assistant professor

Title of PhD thesis
Analysis and evaluation of factors in the formation of river runoff of the Republic of Nagorno Karabakh.
Field of interests: Cartography, Geomorphology, paleogeography, IT technologies in natural sciences

Language Skills
Armenian (native), Russian (advanced), English (advanced)

Computer skills
Microsoft office-Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Adobe Photoshop, AutoCad

Teaching subjects
Basics of Human Development
Landscape ecology
Biogeography
Basics of Geography

Seminars in the following subjects
Geography
Geography of Land Geography

tatevik.safaryan@ysu.am

Tatevik V. Safaryan

Assistant | Faculty of Geography and Geology - Chair of Physical Geography
 
 

Article

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64

Սաֆարյան Տ. Վ., Սաֆարյան Վ. Ս.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրամատակարարման նպատակով հունատակային հոսքի օգտագործման հարցի շուրջ | Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 45-47

Սաֆարյան Տ. Վ.

Հողաբուսական ծածկույթի դերը ԼՂՀ գետային հոսքի ձևավորման գործում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2014թ, N1-2, էջ 126-131

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162

Սաֆարյան Վ. Ս., Սաֆարյան Տ. Վ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքի ժամանակակից ջրագրական ցանցի ձևավորման մասին | Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը: Պրոֆ. Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխ. ժողովածու: Երևան, 2008, էջ 79-81
1   2  |  See all