Tigran A. Markosyan
Biography
Education
2004 - 2008: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor’s degree with Honorary Distinction
2008 - 2010: Yerevan State University, Master of Jurisprudence (LLM degree)
2010 - 2013: Yerevan State University, Faculty of Law, Post-Graduate study,

Academic degree, Scientific title
PhD of law, Assistant

PhD dissertation
Proceeding of review of the judicial acts under the newly discovered circumstances in civil procedure, Specialization-00.04. - "Judicial Law"

Fields of scientific research
 • Judicial power and the formation of judiciary
 • Civil Procedure
 • Administrative Procedure
 • Insolvency
 • Issues concerning the other forms of the protection of rights
 • Compulsory enforcement

  Courses taught
 • Civil Procedure of the RA,
 • Issues on review of judicial acts in the RA,
 • Legal regulation on insolvency

  Work Experience
  2010 - present: Yerevan State University, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure, Lecturer
  2013 January - present: Student Law Counselor Centre, Yerevan State University, Faculty of Law, Coordinator
  2019 June – present: “State Commission for the Protection of Economic Competition of the Republic of Armenia”, Member
  2020 February – present: Professional commission on constitutional reforms, Member
  2018 December – 2020 January: International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), insolvency expert in arbitral proceedings
  2014 - 2020: “Academy of Justice” SNCO, Assessment and Appeals commissions of written qualification exams, Member
  2019 - Assessment commission of written qualification exam for judge candidate nominees in civil law specialization section, Member
  2019 January-2019 May: UK Good Governance Fund (GGF) “Support to improve the bankruptcy system in Armenia” Project on implementation of electronic bankruptcy system, Expert
  2018-2019 Qualification commission of Chamber of Advocates, Member
  2016 October – 2019 June: “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, Director
  2018 - Commission of qualification exam for insolvency practitioners, Member 2017-2018: Working group on elaboration of Judicial Code of RA, member
  2017 - 2018: Working group on elaboration of Civil Procedure Code of RA, member
  2016 September - 2016 October: “Center of legislation development and legal researches” fund of Ministry of Justice of the RA, Acting Head of the executive body of the Fund
  2016 - Working group on elaboration of the 2017-2020 strategic action plan for judicial and legal reforms in the Republic of Armenia, Ministry of Justice of the RA, Member
  2016 - Joint Project between the European Union and the Council of Europe strengthening the independence, professionalism and accountability of the justice system in Armenia, consultant on drafting Concept Paper to the Judicial Code of RA
  2016 - Assessment commission of written qualification exam for supplementing the list of judge candidates in civil specialization section, Member
  2015 December - 2016 October: “Ardshinbank” CJSC, Deputy Head of Legal Service concerning Special judicial cases
  2015 September - 2016 August: “School of Advocates of the RA” foundation, Lecturer
  2015 August - 2015 December: “Ardshinbank” CJSC, Deputy Head of Legal Service in Contracts and Legal analysis matters
  2014 July - 2015 August: “Ardshinbank” CJSC, Head of Divison on Contracts and Legal Analysis of Legal Service, “Ardshinbank” CJSC
  2014 April - 2014 July: “Salsa Development” CJSC, Member of Board of Directors
  2014 January - 2014 July: Ministry of Finance of the RA, Adviser to the Minister of Finance
  2013 August - 2014 July: Appeal Council on Decisions of Tax and Customs Chief bodies Appeal Committee, Member
  2013 August - 2014 January: Ministry of Finance of the RA, Deputy Head of Legal Department
  2013 - Assessment commission of written qualification exam for supplementing the list of judge candidates in administrative specialization section, Member
  2009 April -2013 July: "BRAVE" Ltd., lawyer
  2012 March - 2013 August: “Cascade Insurance” CJSC, Council Member
  2012 - Working group on “Revision of the Civil Procedure code of RA”, Ministry of Justice of the RA, Expert
  2011 March - 2012 December: State non-commercial organization "Legal institute of the Мinistry of Justice of the RA", Expert

  Professional Membership:
  2009 - present: Member of Bar Association of the Republic of Armenia
  2011 - 2019: Member of the Chamber of Advocates of RA (License № 1222)

  Languages
  Armenian, Russian, German, English

  (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)
 • Tigran A. Markosyan

  Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
   
   

  Book

  Տիգրան Մարկոսյան

  Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում | Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ |

  Մարկոսյան Տ. Ա.

  Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 208 էջ |
   

  Article

  Տիգրան Մարկոսյան, Տիգրան Դադունց

  Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում | «Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99 |

  Սերգեյ Մեղրյան, Տիգրան Մարկոսյան, Էլինա Գեղամյան

  «Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում | «Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17 |

  Տիգրան Մարկոսյան

  Հայցային վաղեմության ինստիտուտը դատավարական խնայողության սկզբունքի համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 250-261 |

  Tigran Markosyan, Lilit Petrosyan

  General Legal Characteristics and Features of Obligatory Action | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 350-357 |

  Տիգրան Մարկոսյան

  Հայցային վաղեմության կիրառման դատավարական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 282-290 |
  1   2   3   4  |  See all