Tigran R. Yepremyan
Biography
Education
2012 - 2017: PhD student, YSU Chair of World History
2012 - 2013: Postgraduate Diploma in International Relations and European Integration, Estonian School of Diplomacy
2010 - 2012: Yerevan State University, Faculty of History, Chair of World History, MA
2010: Yerevan State University, Faculty of History, BA

Academic Degree
PhD in World History and International Relations (2017)
Research Topic: "Hugo Grotius: the Formation of a New Paradigm of Historical Thinking in Europe (mid 17th to early 19th cc.)

Work Experience
2021 - Present: Researcher, YSU Center of American Studies
2020 - Present: Assistant Professor, YSU Chair of World History
2018 - 2020: Assistant Professor of Global History, American University of the Middle East / Kuwait
2018 - 2019: Lead Expert and Member of Education Policy Advisors Network, Council of Europe
2014 - 2018: Researcher and Author of Multimedia Books, AGBU Armenian Virtual University
2017 - 2018: World History Expert, Ayb Educational Foundation
2014 - 2015: Researcher, Norwegian Institute of International Affairs

Academic Courses
Early Modern History-2,
History of the European Union
Paradigms of International Relations in Early Modern Period

Professional Interests
International relations, Political Science, Economic systems, Globalization

Languages
Armenian, Russian, English, French

Tigran R. Yepremyan

Candidate of History, Assistant | Faculty of History - Chair of World History
 
 

Article

Tigran Yepremyan

United States-Iran Relations: Security Implications For Armenia And Beyond (ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունները. անվտանգային ազդեցություններն առ Հայաստան և անդին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 50-79 |