Vahagn H. Grigoryan
Biography
Education
2006 - 2010: Bachelor's degree, YSU, Faculty of Law, Diploma with honors
2010 - 2012: Master's degree, YSU, Faculty of Law, Diploma with honors
2012 - 2015: PhD student, YSU

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Assistant Professor

PhD thesis
Issues of court of appeal powers within civil proceedings.
Specialization - 12.00.04

Research areas
Civil Procedure

Teaching subjects
Civil Procedure of RA

Work Experience
2019 up to date: co-founder, legal expert, "Legal education and control" NGO
2018 up to date: cooperating advocate, "Bekmezyan" Law Offices
2018 up to date: expert, "Intellectual Property Owners Club" NGO
2018 up to date: holding of training courses at the Chamber of Advocates of Armenia and at the School of Advocates of Armenia
2014 up to date: member of commissions of assessment and appeals of the examination results, Academy of Justice of Armenia
2014 up to date: lecturer (assistant professor), YSU, Faculty of Law, Chair of Civil Procedure
2018 - 2019: legal expert of bankruptcy system improvement program in Armenia, "ELL Partnership" Law Firm
2017 - 2018: senior associate, coordinator of insolvency cases, "Concern-Dialog" Law Firm
2018: member of the assessment commission of written qualification examination for supplementing the list of judge candidates in civil specialization section, legal scholar appointed by the Ministry of Justice of Armenia
2017: member of the assessment commission of written qualification examination for supplementing the list of judge candidates in civil specialization section, legal scholar appointed by the Ministry of Justice of Armenia
2017: drafting of the new edition of the Judicial Code of Armenia, "Center of legislation development and legal researches" Fund of Ministry of Justice of Armenia, member of the working group
2016 - 2017: drafting of the new edition of the Law of Armenia "On Television and Radio", "Center of legislation development and legal researches" Fund of Ministry of Justice of Armenia, main expert
2016 - 2017: short-term legal expert, "Center of legislation development and legal researches" Fund of Ministry of Justice of Armenia
2016: member of the assessment commission of written qualification examination for supplementing the list of judge candidates in civil specialization section, legal scholar appointed by the Ministry of Justice of Armenia
2013 - 2017: senior associate, team leader, "Brave" Law Firm
2013 - 2017: chief legal counsel, "Shant" TV Company
2013 - 2017: chief legal counsel, "Media Systems" Advertising Agency
2012 - 2017: junior partner, "Archistrateg Narses Consulting Center" Law Firm
2016: professor, Academy of Justice of Armenia
2012 - 2013: drafting of the new edition of the Civil Procedure Code of Armenia, member of the working group formed by the Ministry of Justice of Armenia
2010 - 2013: associate, "Brave" Law Firm

Professional Membership
2012 - present: Member of the Chamber of Advocates of Armenia (License № 1413)
2012 - present: Member of Armenian Bar Association
2015 - present: Member of "ELSA (The European Law Students' Association) Armenia"
2017 - present: Arbitrator of the Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Armenia
2018 - present: Member of the Association of Arbitrators of Armenia

Languages
Armenian, English and Russian

Tel: (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Vahagn H. Grigoryan

Candidate of Law, Assistant | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Վ. Հ. Գրիգորյան

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Մենագրություն: Հայրապետ, 2016թ․, 208 էջ, Հայաստան
 

Article

Վահագն Գրիգորյան

Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, տեսագրությունների թույլատրելիության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարաբերակցության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 12-22 |

Vahagn Grigoryan

Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները քաղաքացիական դատավարությունում որպես ապացույց օգտագործելու օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 30-44 |

Վահագն Գրիգորյան

Գաղտնի եղանակով կատարված ձայնագրությունների և տեսագրությունների թույլատրելիության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 377-410 |

Վահագն Գրիգորյան

Վերաքննության կարգով բողոքարկված միջանկյալ դատական ակտերի վերացման հետ կապված հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 186-200 |

Վահագն Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը վերանայելու սահմանների հետ կապված հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, Եր., 2015, 3-4, էջ 189-190 |
1   2  |  See all