Vahe V. Gevorgyan
Biography
Lecturer at the chair of the theory and history of law and state at the Yerevan State University (YSU).

In 1990 entered YSU Faculty of Law which graduated from in 1995.

In 1996 joined the post-graduate studies after YSU by profession of theory and history of law and state, the history of political and legal studies.

In 1996 hired at the Law Faculty of YSU.

In 2002 in the presence of particularized council № 001 YSU upheld the PhD.D. thesis with the subject of: “Some theoretical problems of state power” and got the degree of Doctor of Law.

Since 2002 have been the lecturer at the Chair of the Theory and History of Law and State at YSU Faculty of Law.

The scope of scientific research includes the theoretical problems of comparative law, philosophy and sociology of law, science of power.

Author of scientific articles and researches.

(+374 60) 71-02-54
(inner line 12-54)

Vahe V. Gevorgyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Book

Վահե Գևորգյան

Համեմատական իրավագիտություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2019, 332 էջ
 

Article

Vahe Gevorgyan

К вопросу о стадиях эволюции государственности (Պետականության էվոլյուցիայի փուլերի հարցի շուրջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 28-37 |

Ваге Геворкиян

К вопросу о механизме власти как о структурном элементе политической системы общества | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 46-57 |

Ваге Геворкян

К вопросу о телеологической роли правовых функций государства | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 59-68 |

Ваге Геворкян

К вопросу о телеологической роли правовых функций государства | Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 5-10 էջ |

Ваге Геворкян

К вопросу о социально-исторической роли государственности | Պետություն և իրավունք (Государство и право), թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 20-26 |
1   2   3  |  See all