Vardan N. Ayvazyan
Biography
Education
1990 - 1995: Yerevan State University, Faculty of Law, Diploma of Excellency.
1995 - 1998: Post-Graduate Course, Chair of Constitutional Law, Yerevan State University.
1998 - Diploma, Doctor of Law
2001 - 2004: Second Profession, Yerevan State University, Faculty of Economics. Diploma of Excellency
2003 (September) - Associated professor

Academic degree
candidate - “Protection of the rights of special group individuals in RA”: 18.07.1998

Professional experience
Certificate of Participation, 24th Intensive Training Session for University Teaching and Research on Human Rights, held in International Center for University Human Rights Teaching (1996, Strasbourg, France).
Certificate of Participation, 27th Study Session organized by International Institute of Human Rights (1996, Strasbourg, France).
Certificate of New-York University, School of Law for Independent Study Course on the Rule of Law in the New-York University Law Library (1997).
Certificate of Participation, Seminar on International Humanitarian Law, organized by ICRC (1997, Moscow).
Certificate of Participation, Course on International Humanitarian Law, organized by ICRC (1999, Warsaw).
Diploma of Abo Academy University Institute for Human Rights (31 August, 2001, Turku/Abo, Finland).

Academic courses
"Constitutional Law of RA", "Human Rights Law"

Scale of professional interests
doctoral theme "Genesis of system conflicts in the mechanizm of constitutional regulation"
Participation in grant projects (present and past)

Language skills
Armenian (native), Russian (fluent), English (good), Frеnch

Professional membership
1998: Member of the Board of National Center for Democracy and Human Rights,
1998: Member of the Armenian Bar Association,
2000: Member of Chamber of Advocates of RA.

(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)

Vardan N. Ayvazyan

Head of Chair, Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Constitutional Law
 
 

Book

Վարդան Այվազյան, Անահիտ Մանասյան, Տարոն Սիմոնյան

Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում | Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ

Արթուր Վաղարշյան, Վարդան Այվազյան

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը | Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն. Ա. Այվազյան, Վ. Ն. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, , Գ.Գ. Հարությունյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ.Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ն. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ: |
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Vardan Ayvazyan

Իրավագիտության մարտահրավերները սահմանադրական իրավունքի՝ որպես համաշխարհային գործընթացի իրավակարգավորաման բազիսային հիմքի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 31-41 |

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտոիթյունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 65-78 |

Vardan Ayvazyan

Systematization of Constitutionality | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 57-71 |

Vardan Ayvazyan

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունները և դրանց լուծման հնարավոր ուղիները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 41-47 |

Վարդան Այվազյան

Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով, Հայաստան, 65-78 էջ, 2018
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all