Vardush G. Yesayan
Biography
Education
1997-2001: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor of Law, Diploma with Honors
2001-2003: Yerevan State University, Faculty of Law, Masters degree
2010-2015: Applicant for an academic degree at the Chair of Civil Procedure

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
Dispositiveness Principle and Optional Actions in the Civil Procedure.
Specialization-00.04–«Civil Procedure»

Research areas
Civil Procedure

Teaching interest
Civil Procedure of RA, Theory of Proving in Civil Procedure

Work Experience
Since 2009: Lecturer at the Chair of Civil Procedure at YSU,
Since 2003: Lecturer of Armenian State Institute of Physical Culture and Sport,
Since 2016: Head of Anti Corruption Commission in Armenian State Institute of Physical Culture and Sport Foundation
2008 - 2009: Lecturer, Armenian State Pedagogical University after. Kh. Abovyan, The Department of Law
2001 - 2004: Legal expert, Armenian Airlines, the department of legal affairs

Professional Membership
Since 2009: Member of Armenian Bar Association

Languages
Armenian, English, Russian

Tel: (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Vardush G. Yesayan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Եսայան Վ.

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ |
 

Article

Vardush Yesayan

Դատավարական ժամկետների իրավական ընդհանուր բնութագիրը և հաշվարկը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 52-63 |

Վարդուշ Եսայան

Հայցապահանջի փոփոխման հիմնահարցերը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 445-457 |

Вардуш Есаян

Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве | Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55 |

Вардуш Есаян

Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве | Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28 |

Վարդուշ Եսայան

Հեռակա դատաքննության ինստիտուտի հասկացությունը և նշանակությունը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 325-336 |

Վարդուշ Եսայան

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակները | Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 139-143

Վարդուշ Եսայան, Անահիտ Եսայան

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հասկացությունը և դրա նշանակությունը | Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 144-148

Վարդուշ Եսայան

Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 232-243 |

Վարդուշ Եսայան

XX դարում ձեվավորված հիմնական տեսությունները դիսպոզիտիվության սկզբունքի ժամանակակից ընկալման ձևավորման հարցում | Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 27-39 |

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության սկզբունքի բովանդակությունը (տնօրինչական դատավարական իրավունքներ, տնօրինչական գործողություններ) | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 310-312 էջ

Վ. Գ. Եսայան, Ա. Գ Հարությունյան, Տ. Ք. Վարդանյան

Կրթության իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ | ՖԿՀՊ-ի 70-ամյակին նվիրված 42-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2014, 101-103 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի հիմքի փոփոխման հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 10-11 (180-185), Եր., 2014, 67-73 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Քաղաքացիական դատավարությունում հայցի առարկան և հիմքը միաժամանակ փոփոխելը որպես անձի դատական պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի արդյունավետության ապահովման երաշխիք | «Սահմանադրական դատարան» տեղեկագիր, Եր., 2014, 15-21 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի առարկան փոփոխելու հասկացությունը և եղանակները քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 6(180), Եր., 2014, 58-68 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշտության համաձայնությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, 3 (177), Եր., 2014, 14-24 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Քաղաքացիական դատավարությունում հայցից հրաժարվելու տնօրինչական գործողության նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, 124-136 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մտավոր սեփականության պաշտպանության առանձնահատկությունները ժամանակակից սպորտում | Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2014, 194-199 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի ընդունումը տնօրինչական գործողությունների համակարգում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, 4(62), 65-73 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մարզիկների նյութական և սոցիալական պաշտպանությանն աջակցող իրավական կարգավորման աշխատանքները | Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, 161-165 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության և մրցակցության սկզբունքների փոխհարաբերությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Հանրապետական 39-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր Երևան, 2012, 97-101 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Դատական իշխանություն, Երևան, 2010, 30-40 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշմանդամների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում | Հանրապետական 36-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2009, 126-130 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Ամուսնաընտանեկան օրենսդրության զարգացման առանձնահատկություններ | Հանրապետական 35-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 70-75 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանվածությունը և կարևորությունն արդի ժամանակաշրջանում | Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ՖԿՀՊԻ 60-ամյակին, Երևան, 2005, 51-53 էջ

Վ. Գ. Եսայան

ՀՀ օրենսդրությունը սպորտի կարգավորման գործում | ՖԿՀՊԻ դասախոսների և աշխատակիցների գիտական հետազոտական աշխ. ժողովածու., Երևան, 2004, 22-23 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Բանկային հաշվի պայմանագիրը որպես անկանխիկ հաշվարկների իրականացման հիմք | «Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 2002, 98-103 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Պայմանագրի հասկացությունը, պայմանագրի ազատությունը ըստ ՀՀ նոր քաղաքացիական օրենսգրքի | «Իրավագիտության հարցեր» գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, N 4, Երևան, 1998, 106-110 էջ