Vardush G. Yesayan
Biography
Education
1997-2001: Yerevan State University, Faculty of Law, Bachelor of Law, Diploma with Honors
2001-2003: Yerevan State University, Faculty of Law, Masters degree
2010-2015: Applicant for an academic degree at the Chair of Civil Procedure

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
Dispositiveness Principle and Optional Actions in the Civil Procedure.
Specialization-00.04–«Civil Procedure»

Research areas
Civil Procedure

Teaching interest
Civil Procedure of RA, Theory of Proving in Civil Procedure

Work Experience
Since 2009: Lecturer at the Chair of Civil Procedure at YSU,
Since 2003: Lecturer of Armenian State Institute of Physical Culture and Sport,
Since 2016: Head of Anti Corruption Commission in Armenian State Institute of Physical Culture and Sport Foundation
2008 - 2009: Lecturer, Armenian State Pedagogical University after. Kh. Abovyan, The Department of Law
2001 - 2004: Legal expert, Armenian Airlines, the department of legal affairs

Professional Membership
Since 2009: Member of Armenian Bar Association

Languages
Armenian, English, Russian

Tel: (+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Vardush G. Yesayan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of Civic Procedure
 
 

Book

Եսայան Վ.

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ |
 

Article

Վ. Գ. Եսայան

Քաղաքացիական դատավարությունում հայցից հրաժարվելու տնօրինչական գործողության նկատմամբ դատական վերահսկողության խնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, 124-136 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մտավոր սեփականության պաշտպանության առանձնահատկությունները ժամանակակից սպորտում | Միջազգային 41-րդ համաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2014, 194-199 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Հայցի ընդունումը տնօրինչական գործողությունների համակարգում | Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, 4(62), 65-73 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Մարզիկների նյութական և սոցիալական պաշտպանությանն աջակցող իրավական կարգավորման աշխատանքները | Հանրապետական XL գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2013, 161-165 էջ

Վ. Գ. Եսայան

Տնօրինչականության և մրցակցության սկզբունքների փոխհարաբերությունը քաղաքացիական դատավարությունում | Հանրապետական 39-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր Երևան, 2012, 97-101 էջ
1   2   3   4   5   6  |  See all