Veronik P. Khachatryan
Biography
Education
1977 - 1983 - Student, Yeravan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology
In service - training at Yerevan State University - 2005.
In service - training at Yerevan State University - 2009.

Professional Experience.
1984 - present - professor of English at the English Language Chair № 2 Yerevan State University.

Languages
Armenian, Russian, English (excellent knowledge)

Veronik P. Khachatryan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

V. Khachaturyan

Tips for effective writing | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 173 - 179 |
 

Article

Veronik P. Khachatryan

Տրուբադուրների պոեզիան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (76), Երևան 1992թ., էջ 196-200 |
1   2   3  |  See all