Vigen V. Kocharyan
Biography
Professional Experience Record
2015 to date: Deputy Minister of Justice of Republic of Armenia
2015 to date: Yerevan State University, Faculty of law, Associate Professor
2006 to 2015 - Yerevan State University, Faculty of law, Head of Chair of European and International Law
1996 - 2006: Yerevan State University, Faculty of law, Associate Professor
2008 to date: Bar Association of the Republic of Armenia, Vice-President
1997 to 2008: Bar Association of the Republic of Armenia, Executive Director
2001 to 2015: European Commission against Racism and Intolerance (Council of Europe), Member in respect of Republic of Armenia
2004 to 2008: Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Council of Europe), Member
1999 - 2001: Presidential Commission on Drafting Constitutional Amendments, Member

Education and professional development
 • Yerevan State University, Department of Law
  (Yerevan, Armenia), 1988 – 1993
  Diploma with Honor in Law

 • St-Petersburg State University
  (St-Petersburg, Russia), 1993 – 1996
  PhD (International Human Rights)

 • University of California/Berkeley
  (Berkeley, USA), 1999
  Junior Faculty Training Program in Public International Law

 • Central European University
  Constitutional and Legal Policy Institute, (Budapest, Hungary) 2000
  Courses on European Human Rights

 • University of Cambridge
  (Cambridge, UK) 2001
  Visiting Scholar

  Membership in Professional Associations
  Member of the Board of Bar Association of the Republic of Armenia (BARA)
  Member of the Board of Armenian Association of International Law
  Member of the Editors Board of the “Moscow Journal of International Law” (Moscow, Russia)
  Member of the Editors Board of the ”State and Law” law review (Yerevan, Armenia)
  Member of the Editor’s Board of the “Eurasian Legal Journal" (Moscow, Russia)

  (+374 60) 71-02-55 (inner line 12-55)
 • Vigen V. Kocharyan

  Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of European and International Law
   
   

  Book

  Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

  Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

  Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

  Վիգեն Քոչարյան

  Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան | Ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1087 էջ

  Վ. Քոչարյան

  Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (Մոնիտորինգի արդյունքներ) | Մենագրություն, Ասողիկ, Երևան 2009, 220 էջ

  Ղազինյան Գ. Ս., Ենգիբարյան Վ. Գ., Հարությունյան Ա. Ռ., Ղուկասյան Հ. Հ., Քոչարյան Վ. Վ.

  Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում | Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
  1   2   3  |  See all
   

  Article

  Кочарян В. В.

  Проблемы формирования европейских стандартов в области борьбы с дискриминацией и нетерпимостью | Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные правовые аспекты. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященная 80-летию создания юридического факультета ЕГУ, Изд. дом “Тигран Мец”, Ереван, 2013, էջեր 145-159

  V. V. Kocharyan

  Коренные народы и их защита в международном праве (Բնիկ ժողովուրդները և նրանց պաշտպանությունը միջազգային իրավունքում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 59-78 |

  Виген Кочарян

  Основные этапы развития международно-правовой защиты прав национальных меньшиств | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 212-226

  В.В. Кочарян

  Формирование европейских стандартов в области борьби с расизмом и нетерпимостью | Юрист Украины, №1, 2010, стр. 44-49

  Վ.Վ.Քոչարյան

  Հայոց ցեղասպանության միջազգային-իրավական որակման և պատասխանատվության հիմնահարցերը | Միջազգային հարաբերություններ. հայկական աշխարհ, թիվ 1 (16), Երևան 2010, էջեր 44-45
  1   2   3   4   5  |  See all