Viktorya R. Muradyan
Biography
Education
Faculty of Armenian Philology
Post graduate student Department of Philology

Academic degree
2011: PHD of Philology, Questions of Stylistics and the Standard of Speech in Researches of H. Acharyan

Professional experience
2007 - present: YSU-Faculty of Philology

Academic courses
Old Armenia (Grabar)

Scale of professional interests
Old Armenian (Grabar), Modern Armenian

Languages
Armenian, Russian, English

Viktorya R. Muradyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Article

Viktorya Muradyan

Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերի դասակարգման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 67-78 |

Viktorya Muradyan

Գրաբարյան քերականական քարացած ձևերից առաջացած բառերի դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-33 |

Մուրադյան Վիկտորյա

Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119

Viktorya Muradyan

Բայասեռի արտահայտման ձևերն ու եղանակները հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 64-70 |

Վիկտորյա Մուրադյան

Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը | Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95
1   2  |  See all