Yelena L. Yerznkyan
Biography
Education
1975 - 1979: Moscow State Linguistic University, post-graduate course
1970 - 1975: Yerevan State University, Faculty of Philology, English Language Department
1968 - 1972: Yerevan Musical College after Romanos Melikyan (piano)
1960 - 1970: Yerevan Secondary School after A. P. Chekhov

Academic degrees and titles
1979: PhD in Philology, Moscow State Linguistic University
2012: Doctor in Philology, Yerevan State University
1982: Associate professor
2008: Professor

Professional experience
Since 1993: Head of Chair of the English Language N 2, Yerevan State University
Since 2008: Professor, Chair of English Philology, Yerevan State University
1982 - 1993: Associate Professor, Chair of Foreign Languages, Yerevan State University
1979 - 1982: Lecturer, Chair of Foreign Languages, Yerevan State University
2004 - 2009: RA Ministry of Education and Science, Center for Education Projects and World Bank “Education Quality and Relevance” Project - Coordinator of a number of English language subject groups (design of sample tests for school-leaving and university admission exams, secondary school standards, new syllabus design and assessment criteria development, in-service teacher training, etc.)
2002 - 2008: Coordinator of PELTS (Project for English Language Testing in Schools) co-joint RA National Institute of Education and the British Council/ Armenia project; Trainer of the “Assessor training course” of PELTS project
1999, 2000, 2003, 2009, 2010: Head of Subject Evaluation Committee, Textbooks for the World Bank Tender “Textbooks of Armenia”
1992, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009: Head of the State Board for the English Language Higher School Admission Exams

Other Professional Activities
Since 2012: Expert at the National Center for Professional Education Quality Assurance (ANQA)
Since 2007: Founder and Editor-in-Chief, Journal “Foreign Languages in Armenia”
Since 1995: Founder and Editor-in-Chief, Journal “Foreign Languages in Higher Education”
1982–1991: Editor-in-Chief, Journal “Foreign Languages. Foreign Literature”

In-Service Training
Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages after Moris Torez (1985, 1990), Manchester University, the United Kingdom of Great Britain (1986), Moscow State Linguistic University (1991), Lancaster University, the United Kingdom of Great Britain (2002), American University of Armenia (2003), Nagoya University, Japan (2003), Lancaster University, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2007)

Academic Courses Taught and Research Experience
English for Special Purposes, Academic English (theory and practice), Lexicology, Semasiology, Lexicography, Cognitive Semantics, Linguostylistics, Language Transfer, Assessment and Testing
Guidance and supervision of BA, MA and PhD researches and Doctorates.

PhD (Candidate) and Doctoral researches supervision to:
 • “Semantic and Pragmatic Features of Verbs of Understanding in English (in Comparison with Armenian) (defended in 2018).
 • Linguo-cognitive modelling of the economic event (defended in 2017).
 • “Implicitness in Dialogue in English” (defended in 2014).
 • “The Category of Semantic Negation and Means of its Expression in Modern English” (defended in 2014).
 • “The Category of Intensification in Modern English: Semantic and Functional Perspective” (defended in 2013).
 • “The Category of Temporal Relativity in Modern English and Spanish” (defended in 2007).
 • “English Business Letter Writing: Linguostylistic and Functional Perspective” (defended in 2006).
 • “Pragma-semantic Value of the Category of Politeness in Modern English” (defended in 2006).
 • “Broad-Meaning Nouns in English: Semantic and Functional Perspective” (defended in 2006).
 • “Lexical Means of Expressing Movement in Modern English” (defended in 2001).
 • “A Contrastive Study of the English and Armenian Verb Tense Forms in the Indicative Mood: Semantic and Functional Perspective'' (defended in 1992).
 • “The Category of Temporal Deixis in English and Armenian” (defended in 1991).

  Scope of professional interests
  Pragmasemantics, Cognitive Linguistics, Contrastive Linguistics, Applied Linguistics, Methods of Teaching Foreign Languages, English for Specific Purposes, Assessment, Measurement and Testing

  Professional membership
  2006 - 2011: Member of YSU Scientific Council
  Since 2005: Academic Secretary of the Research Council for awarding scientific degrees in Romance and Germanic Languages
  Since 2005: Member of LATEUM (Linguistic Association of the Teachers of English at the University of Moscow – a Member Association of IATEFL - the European Society for the Study of English)
  Since 2005: Vice-President of AASE (Armenian Association for the Study of English – a Member Association of the European Society for the Study of English)
  Since 2000: Member of the English Language Methodological Council of the Ministry of Education and Science, RA.
  1998 - 2012: Member of YSU Journalism Faculty Council
  1994 - 2005: Member of the Research Council for awarding scientific degrees in Romance and Germanic Languages
  Since 1999: Member of the Foreign Language Methodology Council of RA Ministry of Education and Science
  Since 1991: Member of YSU Romance and Germanic Philology Faculty Council
  1982 - 1991: Academic Secretary of the English Language Methodological Council of the Ministry of Education, Arm SSR

  Supervision of Research Projects
  2005 - 2007: The Study of Language Transfer in Armenia at High School Level
  2008 - 2010: Dialogue: intercultural approach

  Presentations at Conferences, Seminars, Round Tables
  RA, Russia, Great Britain , Luxembourg, France, Japan, Denmark, Turkey, Italy, Slovakia, Malta, Ireland, Switzerland, Spain, Germany, Czechia, Norway

  Awards
  YSU Commemorative Silver Medal (1999)
  RA Ministry of Education and Science Diploma of Honour
  YSU Certificate of Honour (1985, 2001, 2006, 2009, 2011)
  YSU Commemorative Gold Medal (2009)
  “Fridtjof Nansen” Gold Medal (2010)

  Languages
  English, Russian, German

  yerznkyan@ysu.am
 • Yelena L. Yerznkyan

  Head of Chair | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
   
   

  Book

  Е. Л. Ерзинкян

  Лингвистическая категория вежливости: семантика и прагматика | Изд. ЕГУ. 2018, 410 с.

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейксис слова: семантика и прагматика | Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 480 с.

  Y. Yerznkyan , M. Voskanyan , L. Barseghyan

  The Basics of Business English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012

  Y. Yerznkyan, S. Mkrtchyan

  Preparation Tests - English | “Antares”, Windsor (UK)-Yerevan-Paris, 2010

  Y. Yerznkyan , A. Abrahamyan , G. Melik-Bakhshyan , N. Avagyan , N. Mnatsakanyan , A. Gevorgyan

  On Democracy in English | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ |

  Ելենա Երզնկյան, Գայանե Հովհաննիսյան , Կարինե Պողոսյան

  Անգլերեն ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ (Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ կողմից) | Ուսումնական ձեռնարկ,«Անտարես» հրատ.,Երևան, 2009

  Ե. Երզնկյան, Ա. Սուխուդյան

  Անգլերեն լեզու. Հանրակրթական ավագ դպրոցի չափորոշիչներ և ծրագրեր (հաստատված ՀՀ ԿՆ կողմից) | «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2009,Մելանյա Աստվածատրյան (ԵՊՄՀ)

  Լ.Գրիգորյան, Պողոսյան Կ., Երզնկյան Ե., Առաքելյան Ա., Կարապետյան Մ.

  Անգլերեն ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոն, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 204 էջ, Երևան, 2008

  Ե.Լ. Երզնկյան, Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Առաքելյան, Մ. Կարապետյան

  Անգլերեն. Ուսուցիչների հնգօրյա վերապատրաստումների ծրագիր և նյութեր (կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, նոր մեթոդներ և գնահատման սկզբունքներ) (ՀՀ ԿԳՆ) | Երևան, «Անտարես» հրատ., 2008

  Մ.Գ. Աստվածատրյան, Ե.Լ. Երզնկյան, Յ.Գ. Գանջալյան, Լ.Գ. Գրիգորյան, Զ.Վ. Ավետիսյան, Ա.Հ. Սուխուդյան

  Անգլերեն լեզու. հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր (ՀՀ ԿԳ նախարարություն. կրթական ծրագրերի կենտրոն) | «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007

  Գասպարյան Ն., Գասպարյան Ս., Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե., Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե., Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ., Պողոսյան Օ., Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս., Ղազարյան Ռ., Սարուխանյան Բ., Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.

  Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան | Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.

  Ն. Բարաթյան , Ե. Երզնկյան, Ա. Լազարյան , Ն. Համբարձումյան , Ի. Տեր-Պողոսյան

  Հայերեն-անգլերեն բառարան | Երևան,: 1-ին հրատ.` “Macmillan Armenia”, 2002, 2-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց.` “Macmillan Armenia”, 2006

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehension 3 | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ռ.Ռ. Ղազարյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան, Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion 2 | Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995

  Ե.Լ. Երզնկյան , Ս.Ս. Մկրտչյան , Ժ.Ն. Չիրքինյան , Գ.Վ. Պետրոսյան, Բ.Կ. Սարուխանյան

  A Book in Reading Comprehesion | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995

  Ерзинкян Е.Л.

  Дейктическая семантика слова | Ереван, Издательство Ереванского Университета, 1988
   

  Article

  Елена Ерзинкян

  Личные местоимения как индикаторы социальных отношений | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 153-159 |

  Yelena Yerznkyan, Diana Movsisyan

  Հասկացումը զգայությունների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 52-63 |

  Елена Ерзинкян

  К вопросу о статусе местоимений как самостоятельной части речи | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 206-212 |

  Yerznkyan Ye., Harutyunyan L.

  Analyzing event-denoting words through cognitive metonymy | Ахмановские Чтения - 2016, 2017, стр. 81-87

  Елена Ерзинкян

  К вопросу об особенностях местоименной семантики: когнитивно-прагматический аспект | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 166-173 էջ, Հայաստան |

  Ерзинкян E.

  Категория дейксиса в прагмасемантическам аспекте | Ахмановские чтения. 2016, стр. 152-155 |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացում, մտավոր շարժում, ցուցայնություն | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 48-61 էջ, Հայաստան |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացումը որպես ճշմարտության բացահայտում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 62-69 էջ, Հայաստան |

  Елена Ерзинкян

  Говорящий человек как языковая личность | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3 (21), 76-82 էջ, Հայաստան |

  Ե. Լ. Երզնկյան, Լ. Ղազարյան

  Տաբու բառերը որպես հուզասաստկական բառերի առաջացման աղբյուր-դաշտ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 30-35 էջ |

  Ерзинкян Е., Карапетян М.

  К вопросу об обоснованности использования композиционных тестов и их оценке в практике преподавания английского языка | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 137 - 143 |

  Ерзинкян Е.

  Значение слова как предмет современной когнитивной семантики | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 181 - 196 |

  Երզնկյան Ե., Մանուկյան Ն.

  Զեղչված կառույցները որպես ոչ կանխամտածված ներիմաստի կրողներ | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 65 - 74 |

  Երզնկյան Ե., Մանուկյան Ն.

  Կանխամտածված ներիմաստի արտահայտումը զեղչված և անավարտ նախադասություններում | Օտար լեզուները Հայաստանում, N 5, 2013, Երևան, ԿԱԻ հրատ., էջ 19-32

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейктичность как проявление антропоцентизма в языке | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 152-165

  Ե. Երզնկյան, Լ. Հարությունյան

  Фразеологическая широкозначность (на материале исследования фразеологических единиц с широкозначным компонентом thing в английском языке) | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (52), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 84-93

  Ե. Երզնկյան, Լ. Ղազարյան

  Ուժգնացման կարգի սահմանները լեզվում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 69 - 74 |

  Ե. Երզնկյան, Լ. Հարությունյան

  Emotion “REGRET” within the cognitive framework | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (47), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 118-125

  Е. Л. Ерзинкян

  Дейктичность как категориальная характеристика лексико-грамматических классов слов | Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции. Ереван, издательство ЕГУ, 2011, ст. 52 - 56 |

  Անահիտ Աբրահամյան, Ելենա Երզնկյան

  Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2010, էջ 29-42 |

  Ելենա Երզնկյան, Լուսինե Հարությունյան

  On some criteria for defining lexical semantics | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies) 1-2(7), Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, էջ 55-61

  Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

  К вопросу о средствах репрезентации концепта | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 149-155

  Ելենա Երզնկյան, Անահիտ Աբրահամյան

  Անուղղակի քաղաքավարական խնդրանքի առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 103-115 |

  Yerznkyan Yelena

  The status of deixis within the boundaries of semantics and pragmatics | “Akhmanova Readings 2009”, Conference Proceedings, Moscow State University, Moscow, MAKS Press, 2010. էջ 73 - 78 |

  Е. Ерзинкян, М. Восканян

  Пространственно-временная рамка как основа целостности художественного текста | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 9 - 20 |

  Yelena Yerznkyan

  The Use of Represented Speech in W.M. Thackeray’s Novel “Vanity Fair” | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 119-132

  Yelena Yerznkyan

  Represented Speech as a Stylistic Device | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 111-118

  Е. Ерзинкян, С. Суджян

  Концепт вежливости в свете теории речевых актов | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 4 - 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 62 - 73 |

  Yelena Yerznkyan

  Developing test-taking skills: mastering different kinds of objective questions | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 2, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 59-64

  Е. Ерзинкян, С. Суджян

  Концепт вежливости в английской лингвокультуре | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 96-102

  Е. Л. Ерзинкян

  Концепт вежливости в межкультурном аспекте | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 90-95

  Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

  Концепт “событие” и лексические средства его репрезентации в английском языке | Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1 (34), Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2008, էջ 97-102

  Ելենա Երզնկյան

  Գնահատման դերը ուսուցման և ուսումնառության գործընթացում | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 3 - 4, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 3 - 11 |

  E. Yerznkyan, S. Sujyan

  Pronouns as deictic markers of politeness | LATEUM - 2008 Proceedings of the 9th International Conference “Language. Speech. Communication. Culture”, Moscow, 2008, էջ 139 - 141 |

  Елена Ерзинкян

  Принцип вежливости в диалогической речи: межкультурный аспект | Материалы международной конференции, посвященной 70-летию русистики в Aрмении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Ереван, 2007, էջ 117-120

  Елена Ерзинкян

  Говорящий и слушающий как организующие центры диалога | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 123-134

  Ե.Երզնկյան, Կ. Պողոսյան

  Գնահատման նոր համակարգի ներդրման ճանապարհին | Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N1, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2007, էջ 10-14

  Сурен Суджян, Елена Ерзинкян

  Вежливость в структуре косвенных речевых актов | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 149-160

  Yerznkyan Y., Babayan A.

  Introduction into the Study of Language Transfer in Armenia | Foreign Languages for Special Purposes, N 6, Երևան, 2007, էջ 93-98

  Y. Yerznkyan, S. Sujyan

  Pragmatic Competence: Indirectness and Politeness | LATEUM - 2005 Proceedings of the 8th International Conference “ELT as Sustainable Development: Secondary and Tertiary Education”, Moscow, 2007, էջ 84 - 85 |

  Ն. Համբարձումյան, Ն. Բարաթյան, Ե. Երզնկյան, Ի. Տեր-Պողոսյան

  Armenian-English Dictionary | Dictionary, Yerevan, “Macmillan-Armenia” Publishing House, 2006, 591pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2002, 590pp.)

  Yelena Yerznkyan

  Deixis in Polite Interaction | Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006, էջ 36-41

  Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

  Широкозначные слова в свете когнитивной теории | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 96 - 102 |

  Yelena L. Yerznkyan

  Временной дейксис и ситуация (Ժամանակի դեյքսիսր և իրադրությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (37), Երևան 1979թ., էջ 192-197 |
   

  Thesis

  Yelena Yerznkyan, Diana Movsisyan

  The Process of Understanding from Cross-Cultural Perspective | RaAM 2020 Hamar-Norway, 2020, 169 էջ

  Yelena Yerznkyan, Diana Movsisyan

  Understanding From The Perspective Of Cognitive Metaphor | Researching Metaphor - Cognitive and other, 2019, 146 էջ

  Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan, Lusine Harutyunyan

  Cognitive Metonymy as the Main Function of Event-Denoting Words (based on the material of business news) | The 14th ESSE Conference. 2018, 133-134 pp. |

  Yelena Yerznkyan, Tatev Gyurjyan

  Monolingual English and Armenian Dictionaries: Structural, Semantic and Pragmatic Perspectives | The 5th International Symposium on History of English Lexicography and Lexicology (HEL-LEX5). 2017, p. 52-53 |

  Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan

  On the Idiomatic Usage of Deictic Verbs | The 13th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE – 2016). 2016, p. 78 |

  Ելենա Երզնկյան, Դիանա Մովսիսյան

  Հասկացումն ուղղահայաց շարժման դիտանկյունից | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայության լույսի ներքո: 2016, էջ 34-35 |

  Elena Yerznkyan

  Категория дейксиса в прагмалингвистическом аспекте | Research and Practice in Multidisciplinary Discourse, 2015, p. 9

  Yerznkyan Ye.

  Deixis in different structural types of works | Language, literature and art in cross-cultural contexts. Programme and abstracts. 3rd international conference, 4-8 October, Yerevan, YSU Press, 2011, p.136

  Ye. Yerznkyan

  Категория вежливости и дейктические средства ее выражения | Linguistics and ELT today: Tradition and Innovation. Proceedings of the 10th International Conference. Ст. 131 - 133 |