Zaven A. Nazaryan
Biography
Education
YSU, Dep.of Applied mathematics

Academic courses
Computer and programming(C++), Computer’s architecture and ASSEMBLER, Operating systems, WEB - programming

Scale of professional interests
Programming

Languages
Armenian ,Russian, English(by vocabulary)

z.nazaryan@ysu.am

Zaven A. Nazaryan

Assistant | Faculty of Informatics and Applied Mathematics - Chair of Programming and Information Technologies
 
 

Book

Զավեն Նազարյան, Լ․Օ․ Խաչոյան, Ա․Ս․Անդրեասյան, Ա․Հ․Առաքելյան, Վ․Ա․Զաքարյան, Վ․Ա․Զաքարյան

Ծրագրավորում C++ լեզվով (խնդիրների ժողովածու) | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ․

Ա. Հ. Առաքելյան, Շ. Ա. Բաղդասարյան, Կ. Գ. Գալստյան, Վ. Ա. Զաքարյան, Գ. Ա. Մարտիրոսյան, Զ. Ա. Նազարյան, Գ. Ռ. Սարդարյան

ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ