Zhenik A. Shmavonyan
Biography
Education
1964-1969 Yerevan State University, Faculty of philology (French language and literature)

Refreshment courses
1992: France, Montpellier University
2000, 2005, 2010: Yerevan State University

Professional activity
1969 - 1979: Chair of Romance and Germanic philology (laboratory assistant, hourly-paid teacher)
1979: Chair of Romance and Germanic, lecturer of the French language

Foreign languages
French and Russian (fluently)
Italian (with a dictionary)

Zhenik A. Shmavonyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - The Chair of French Philology
 
 

Book

Կ. Շահբազյան, Ժ. Շմավոնյան, Է. Մարտիրոսյան

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008