Zhora A. Achoyan
Biography
Education
1966 - Yerevan state University, Faculty of geology
1979 - Doctor of technical science , The problems of horizontal drainage and demineralization of salty soils

Experience
2003 till present - YSU, Faculty of geology, department of hydrogeology and engineering, Geology, docent
1980 - 2003: Water department of RA, chief hydro geologist, senior engineer, director
1983 - 1986: Chief hydro geologist , Republic of Cuba

Disciplines
Hydrogeology, meliorative hydrogeology, methods of hydrogeological survey

Interests
Actual problems of hydrogeology, monitoring of under soils water meliorative and engineering hydrogeology

Languages
Armenian, Russian, Spanish

Zhora A. Achoyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Hydrogeology and Engineering Geology
 
 

Article

Zh. A. Achoyan, S. S. Qelyan, Z. N. Torosyan

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30 |

J. A. Achoyan, V. J. Achoyan

Աղահամ ջրերի հնարավոր ներդրման պայմանները մերձակա ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի շահագործման ժամանակ (Կուբայի Հանրապետության Տրինիդադ քաղաքի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 17-21 |

Ս.Սարգսյան, Վ.Աչոյան

Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական դրենաժային համակարգի հաշվարկը կապված նրանց վերականգնման հետ | ԵՃՇՊՀ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2009, էջ 13-19

Ժ.Աչոյան, Տ.Բոյախչյան

Բաղրամյանի տարածաշրջանի հիդրոերկրաբանական պայմանները և ջրամատակարարման խնդիրները համայնքներում | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Պրակ II, Ստեփանակերտ «Դիզակ պլյուս», 2009, էջ 3-5

Ժ.Աչոյան

Կողբ գետի վերողողատային տարածքի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների գնահատումը ջրամատակարարման նպատակով | ՀՀԳՆ Ագրոգիտություն, 11-12/2009 Երևան 2009, էջ 542-545
1   2   3   4   5  |  See all