Zhora A. Achoyan
Biography
Education
1966 - Yerevan state University, Faculty of geology
1979 - Doctor of technical science , The problems of horizontal drainage and demineralization of salty soils

Experience
2003 till present - YSU, Faculty of geology, department of hydrogeology and engineering, Geology, docent
1980 - 2003: Water department of RA, chief hydro geologist, senior engineer, director
1983 - 1986: Chief hydro geologist , Republic of Cuba

Disciplines
Hydrogeology, meliorative hydrogeology, methods of hydrogeological survey

Interests
Actual problems of hydrogeology, monitoring of under soils water meliorative and engineering hydrogeology

Languages
Armenian, Russian, Spanish

Zhora A. Achoyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Hydrogeology and Engineering Geology
 
 

Article

Zh. A. Achoyan, G. A. Hakobyan, A. A. Hakobyan

Արարատյան գոգավորության վերընթաց քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների ելքերի փոփոխության գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 35-39 |

Zh. A. Achoyan, A. A. Arakelyan, G. A. Shahnazaryan, T. N. Boyakhchyan

Արծվանիկի պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերը և դրանց արտանետման կետի տեղափոխման անհրաժեշտությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 88-94 |

Zh. A. Achoyan , A. A. Hakobyan

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա բնական և տեխնածին գործոնների ազդեցության գնահատումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 21-26 |

Zh. A. Achoyan , R. P. Shahnazaryan

Կողբ գետի միջին հոսանքի վերողողատային տարածքում ստորերկրյա ջրարբի տեղամասերի ընտրման և հնարավոր ջրահանման մասին | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 8-11 |

Zh. A. Achoyan

Դիլիջան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման նպատակով Սպիտակաջուր գետակի հովտամասերի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հնարավորությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 19-24 |

Zh. A. Achoyan, V. A. Hovasapyan

Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի շինարարական կառույցների հիմնատակերը, ստորերկրյա ջրերով ջրակալումից պաշտպանության միջոցառումները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 27-33 |

Zh. A. Achoyan

Оценка изменений гидродинамических условий подземных вод, обусловленных проходкой дренажной галереи, для метрополитена города Еревана(Երևանի մետրոպոլիտենի համար գետնուղային դրենաժի կառուցման հետ կապված ստորերկրյա ջրերի հիդրոդինամիկական պայմանների փոփոխության գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 13-18 (ռուսերեն) |

Zhora A. Achoyan,

Երևանի մետրոպոլիտենի “Երիտասարդական”– “Զորավար Անդրանիկ” կայարանների մերձակա տարածքների աերացիայի զոնայի գրունտների ջրաթափանցելիությունը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 25-30 |

Zh. A. Achoyan

Երևան քաղաքի կենտրոնական մասի ստորերկրյա ջրերի բնութագիրը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 28-34 |

V. H. Hovasapyan, J. A. Achoyan

Նովոսելցովոյի աղբյուրների ջրադինամիկական պայմանների հնարավոր փոփոխությունը` կապված դրանց մոտակայքում ընդերքի շահագործման հետ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 23-26 |

Zh. A. Achoyan, S. S. Qelyan, Z. N. Torosyan

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30 |

J. A. Achoyan, V. J. Achoyan

Աղահամ ջրերի հնարավոր ներդրման պայմանները մերձակա ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի շահագործման ժամանակ (Կուբայի Հանրապետության Տրինիդադ քաղաքի օրինակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 17-21 |

Ս.Սարգսյան, Վ.Աչոյան

Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական դրենաժային համակարգի հաշվարկը կապված նրանց վերականգնման հետ | ԵՃՇՊՀ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2009, էջ 13-19

Ժ.Աչոյան, Տ.Բոյախչյան

Բաղրամյանի տարածաշրջանի հիդրոերկրաբանական պայմանները և ջրամատակարարման խնդիրները համայնքներում | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Պրակ II, Ստեփանակերտ «Դիզակ պլյուս», 2009, էջ 3-5

Ժ.Աչոյան

Կողբ գետի վերողողատային տարածքի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների գնահատումը ջրամատակարարման նպատակով | ՀՀԳՆ Ագրոգիտություն, 11-12/2009 Երևան 2009, էջ 542-545

Саркисян В., Ачоян Ж., Саркисян С.

Проблемы захоронения промышленных сточных вод в глубинных водоносных горизонтах | Международная научно-техническая конференция, сборник докладов, Ер. архит.-строит. гос. унив., 2008, с.266-269

Ժ.Աչոյան, Ռ.Տեր-Մինասյան, Զ.Թորոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գետաջրերի աղտոտվածության և ինքնամաքրման գնահատումը | ԵՊՀ հարատ., Երևան 2008, էջ 54-58

Zh. A. Achoyan, V. Zh. Achoyan, O. A. Avetisyan

Հորիզոնական դրենաժի հաշվարկի մի քանի հարցեր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 136-138 |

Аветисян В.А., Ачоян Ж.А., Аветисян О.А.

Некоторые вопросы рационального использования и охраны подземных вод Араратской равнины | Изд. ЕГУ, т.2, Ереван 2004, с.35-38

Ачоян Ж.А., Казарян А.А.

Влияние состояния дренажной сети на модуль стока грунтовых вод | Изв.НАН серия тех. наук, Ереван 2003, N46, с.389-393

Zh. A. Achoyan, T. G. Mkrtchyan

Влияние состояния дренажных сетей на минерализацию воды (Դրենաժային ցանցերի վիճակի ազդեցությունը ջրերի հանքայնացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 118-123 (ռուսերեն) |