Ենթակառուցվածքներ | ԵՊՀ

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժինը համակարգում է ասպիրանտների հետ տարվող մի շարք աշխատանքներ:

Բաժինը ֆակուլտետների հետ համատեղ հաստատում է ասպիրանտների թեմաները և գիտական ղեկավար հաստատելու հարցը: Կազմում է ասպիրանտուրայի ընդունող հանձնաժողովների հրամանները և կազմակերպում է մասնագիտական քննությունների անցկացումը:

Կրեդիտային համակարգով սովորելու առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրվում ասպիրանտներին, ինչպես նաև ապահովում է խորհրդատվություն, բաժանում է ասպիրանտուրայում կրեդիտային համակարգով ուսումնառությանն ուղղված բուկլետներ:

Բաժինը յուրաքանչյուր տարվա վերջում անցկացնում է ասպիրանտների ատեստավորում (անհատական պլանների ստուգում, հավաքած կրեդիտների հաշվառում):

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժինն իրականացնում է նաև հայցորդների հետ տարվող աշխատանք, այդ թվում` թեմայի և գիտական ղեկավար հաստատելու հարցը, որն կազմակերպվում է ֆակուլտետների հետ համատեղ:

  

Կարգեր

Հարցաշարեր    (այստեղ տեղադրված են տվյալ մասնագիտացման ասպիրանտական ընդունելության քննության ընդհանուր և մասնագիտական հարցաշարերը)

 

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Աստղագիտություն

 • Ա.03.02 - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Ֆիզիկա

Քիմիական գիտություններ

Կենսաբանական գիտություններ

 • Գ.00.02 - Կենսաֆիզիկա
 • Գ.00.03 - Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
 • Գ.00.04 - Կենսաքիմիա
 • Գ.00.05 - Բուսաբանություն
 • Գ.00.07 - Միկրոբիոլոգիա
 • Գ.00.08 - Կենդանաբանություն
 • Գ.00.09 - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
 • Գ.00.11 - Էկոլոգիա
 • Գ.00.14 - Կենսատեխնոլոգիա
 • Գ.00.15 - Գենետիկա
 • Գ.00.16 - Կենսաինֆորմատիկա
 • Գ.00.17 - Սնկաբանություն

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

Էլեկտրոնիկա

Պատմական գիտություններ

Տնտեսագիտություն

Փիլիսոփայական գիտություններ

 • Թ.00.01 - Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն
 • Թ.00.02 - Փիլիսոփայության պատմություն
 • Թ.00.04 - Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն
 • Թ.00.05 - Կրոնի փիլիսոփայություն
 • Թ.00.06 - Մշակութաբանություն

Գրականագիտություն

 • Ժ.01.01 Հայ դասական գրականություն
 • Ժ.01.02 Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
 • Ժ.01.03 Ռուս գրականություն
 • Ժ.01.04 Գրականության տեսություն
 • Ժ.01.05 - Բանահյուսություն
 • Ժ.01.06 - Ժուռնալիստիկա
 • Ժ.01.07 - Արտասահմանյան գրականություն

Լեզվաբանություն

Իրավաբանական գիտություններ

Ընդհանուր հարցաշար իրավագիտությունից

Մանկավարժականգիտություններ

 • ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

Դեղագործական գիտություններ

 • ԺԵ.00.01 - Դեղագիտություն

Արվեստագիտություն

Հոգեբանական գիտություններ

 • ԺԹ.00.01 - Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
 • ԺԹ.00.03 - Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն)
 • ԺԹ.00.04 - Բժշկական հոգեբանություն
 • ԺԹ.00.05 - Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ)

Սոցիալական գիտություններ

Քաղաքական գիտություններ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Երկրաբնապահպանություն

 • ԻԴ.04.01 - Երկրաբնապահպանություն

Աստվածաբանություն
Նորա Հովհաննեսի Հովսեփյան

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժնի վարիչ

Հեռ. (+374 60) 710188, 11-88 (ներքին)
Էլ.փոստ` phddepartment@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ