Ենթակառուցվածքներ | ԳՀ լաբորատորիաներ

Անձ և սոցիալական միջավայր ԳՀ լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում
«Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիան գործում է 2011թ.-ից ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի կառուցվածքում:

  • «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի հետազոտությունների հիմնական ուղղություններն են անձի ոսումնասիրման ժամանակակից մեթոդիկաների տեղայնացում և հայերեն լեզվով մեթոդիկաների մշակում, սոցիալմշակութային փոփոխման պայմաններում անձի արժեքների, համոզմունքների և նույնականացման միտումների ուսումնասիրություն:
  • Լաբորատորիայում իրականացվում է ASCN ծրագրով ֆինասնավորվող արտասահմանյան դրամաշնորհ՝ Values, Beliefs and Social Behavior: Dynamics and Specifics in Modern Armenian Society: Ծրագիրն ուղղված է ժամանակակից հայ հասարակությունում արժեքային կողմնորոշումների ու համոզմունքների դրսևորման և դինամիկայի առանձնահատկությունների և դրանց՝ սոցիալական դիրքորոշումների ու վարքի վրա ազդեցության ուսումնասիրմանը:
ԳՀ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար`
Նարինե Գագիկի Խաչատրյան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:


Լաբորատորիայի աշխատակիցներ`

Աստղիկ Կորյունի Սերոբյան, գիտաշխատող
Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան, անձի հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
Գրիգորյան Անի Կամոյի, գիտաշխատողՀեռ.` (+374 60) 710638, (ներքին 76-38)
Էլ.փոստ` persona@ysu.am, n_khachatryan@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ