ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #2(228)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2012 #2(228) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Ա. Ժ. Համբարձումյան

  Исследование спектроскопических свойств лигнина УФ- и флюоресцентным методами (Լինինի սպեկտրադիտական հատկությունների ուսումնասիրությունն ՈՒՄ կլանման և ֆլուորեսցենտ առաքման եղանակներով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Սարգսյան

  Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը կարբամիդ–ցուլի շիճուկային ալբումին փոխազդեցությունների վրա | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 8-13 |

  Ք. Գ. Հակոբյան, Լ. Ֆ. Կարապետյան, Լ. Հ. Արիստակեսյան

  Некоторые химические превращения 3-функционально замещенных-4,5-дифенил-∆3-бутенолидов (3-ֆունկցիոնալ տեղակալված-4,5-դիֆենիլ-∆3-բուտենոլիդների մի քանի քիմիական փոխարկումներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 14-18 (ռուսերեն) |

  Ս. Վ. Մկրտչյան

  Влияние природы галогенид-ионов на экстракционно-абсорбциометрическое определение кадмия трифенилметановыми красителями (Հալոգենիդ իոնների ազդեցությունը կադմիումի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշման վրա եռֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 19-22 (ռուսերեն) |

  Ծ. Ա. Ադամյան

  Ֆազագոյացման դինամիկան նիոբիումի բարձրջերմաստիճանային ազոտացման պրոցեսում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 23-30 |

  Ռ.Պ. Մխիթարյան

  Влияние компонентов инициирующей системы персульфат калия–диметиламиноэтанол на мицеллообразование пентадецилсульфоната натрия в водной среде (Կալիումի պերսուլֆատ դիմեթիլէթանոլ հարուցող համակարգի բաղադրիչների ազդեցությունը պենտադեցիլսուլֆոնատի միցելագոյացման վրա ջրային միջավայրում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 31-34(ռուսերեն) |

  Լ. Ռ. Տեր-Վարդանյան, Լ. Ռ. Հարությունյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Изучение влияния глицина, серина и лейцина на адсорбцию пентадецилсульфоната натрия на поверхности бентонита (Գլիցինի, սերինի և լեյցինի ազդեցության ուսումնասիրությունը բենտոնիտի մակերևույթին նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատի ադսորբցիայի պարամետրերի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 35-40 (ռուսերեն) |

  Գ. Կ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան

  Candida guilliermondii խմորասնկերի D-ամինաթթվային օքսիդազի մաքրման պրոցեսի բարելավումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 41-45 |

  Զ. Ա. Զաքարյան

  Изучение хемилюминесценции сыворотки крови больных периодической болезнью (Պերիոդիկ հիվանդների արյան շիճուկի քիմլյումինեսցենցիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 46-49 |

  Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Հ. Տ. Աբրահամյան

  Պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունները թրթռման և էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցության դեպքում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 50-54 |

  Ա. Մ. Ավագյան, Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

  Միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների պահպանելիությունը կաղամբով տնկված տիպիկ սևահողերում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 55-60 |

  Ռ. Տ. Մկրտչյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Ջ. Ռ. Անդրեասյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան

  Հիդրոմետալուրգիական լուծույթներից երկաթի արսենատի նստեցումը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 61-63 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ