ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #1(212)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #1(212) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Խաչատրյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ) ,
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար),
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Ս. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Մարգարյան Շ. Ա., Մարտիրոսյան Ռ. Մ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Պետրոսյան Ս. Գ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Հ. Բ. Գրիգորյան

  Об одном способе построения решения сингулярного интегрального уравнения с ядром Коши (Կոշու կորիզով սինգուլյար ինտեգրալ հավասարման լուծման կառուցման մի եղանակի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 3-16 (ռուսերեն) |

  Հ.Ս. Հարությունյան

  Функция распределения длины хорды для правильного шестиугольника (Լարի երկարության բաշխման ֆունկցիան կանոնավոր վեցանկյան համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 17-24 (ռուսերեն) |

  Սուֆիան Մոհամմեդ Դվեյդարի

  Исследование характеристик сетевого сервера с двухэтапным обслуживанием запросов (Պահանջների երկփուլ սպասարկմամբ ցանցային սերվերի բնութագրիչների ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 25-31 (ռուսերեն) |

  Վ. Ն. Գրիշկյան

  Об устойчивчивости вращательного движения твердого вела (Պինդ մարմնի պտտական շարժման կայունության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 32-37 (ռուսերեն) |

  Ս. Ռ. Ալեքսանյան

  Դասական ասույթային հաշվի որոշ համակարգերում արտածումների նորմալ տեսքի հետազոտում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 38-45 (ռուսերեն) |

  Մ. Ս. Սահակյան

  Ширина области поверхностного заряда в контакте двумерный металл-двумерный электронный газ при диэлектрической неоднородности окружающей среды (Երկչափ մետաղ–երկչափ էլեկտրոնային գազ կոնտակտում մակերևութային լիցքի շերտի լայնությունը շրջապատող միջավայրի դիէլեկտրական անհամասեռության դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 46-50 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Սարգսյան, Մ. Վ. Բելլույան, Շ. Ա. Մարգարյան

  Изучение комплексообразования хлорида и нитрата меди(II) в диэтилсульфоксиде методом УФ-спектроскопии (Պղինձ(II)-ի քլորիդի և նիտրատի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը դիէթիլսուլֆօքսիդում էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 51-56 |

  Լ. Ռ. Հարությունյան

  Մակերևութային ակտիվ նյութ–դիմեթիլսւլֆօքսիդ–ջուր համակարգի ծավալային հատկությունների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 57-62 |

  Լ. Գ. Թադևոսյան

  Гетерогенная реакция паров пероксида водорда с MgO (MgO-ի հետ ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիների հետերոգեն ռեակցիան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

  Է. Ե. Ղափանցյան, Տ. Վ. Բալայան, Ս. Դ. Բաղդասարյան, Գ. Մ. Զեյթաղյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Взаимодействие Mo(VI) с винной кислотой в водном растворе (Մոլիբդեն (VI)-ի փոխազդեցությունը գինեթթվի հետ ջրային լուծույթում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

  Ք. Ս. Մարգարյան

  Сравнительный анализ генотоксических эффектов порфирина FeTOBut4PyP в клеточной и неклеточной системах методом ДНК-комет (FeTOBut4PyP պորֆիրինի գենոտոքսիկ էֆեկտների համեմատական անալիզը բջջային և ոչ բջջային համակարգերում ԴՆԹ-գիսաստղերի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 72-76 (ռուսերեն) |

  Լ. Ս. Ստեփանյան

  Изменения вариабельности сердечного ритма под влянием компьютерной игры агрессивного содержания (Սրտի ռիթմի փոփոխականությունը ագրեսիվ բնույթի համակարգչային խաղերի ազդեցության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 77-82(ռուսերեն) |

  Գ. Ա. Փարսադանյան, Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

  Изучение кинетики и механизма фосфатазной реакции в выщелоченном черноземе (Ֆոսֆատազային ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը հիմնայնացված սևահողում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 83-91(ռուսերեն) |

  Ս. Գ. Նանագյուլյան, Զ. Վ. Պետրոսյան, Գ. Ս. Բարսեղյան

  Макромицеты Нагорно-Карабахской Республики. Сообщение 1. Агарикоидные базидиомицеты (Լեռնային Ղարաբաղի մակրոմիցետներ: Հաղորդում 1. Ագարիկոիդ բազիդիոմիցետներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 92-101(ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Սարգսյան, Ա. Հ. Աղինյան

  О некоторых подходах к моделированию геофильтрации и представление концептуальной геофильтрационной модели Ширакской котловины (Գեոֆիլտրացիայի մոդելավորման որոշ մոտեցումներ և Շիրակի գոգավորության կոնցեպտուալ գեոֆիլտրացիոն մոդելի ներկայացում) | ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, Բնական գիտություններ, #1(212), էջ 102-110(ռուսերեն) |

  Մ.Ա. Ավանեսյան

  Некоторые особенности геологического строения междуречья Котуц и Веди (Ереван-Вединский грабен-синклинорий) Կոտուց և Վեդի գետամիջի երկրաբանական կառուցվածքի որոշ առանձնահատկությունները (Երևան–Վեդիի գրաբեն-սինկլինորիում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 111-116(ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Մկրտչյան, Գ.Ա. Մուխսի–Հովեյան

  Стадийность экономической оценки месторождений и прближенные показатели затрат на ранних этапах изучения недр (Հանքավայրերի տնտեսական գնահատման փուլայնությունը և ծախսերի մոտավոր ցուցանիշները ընդերքի ուսումնասիրման նախնական շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 117-123 (ռուսերեն) |

  Թ. Գ. Վարդանյան

  Методы расчета восстановления естественного стока река (Գետերի բնական հոսքի վերականգնման հաշվարկի մեթոդները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 124-130 |

  Մ. Գ. Մանասյան

  Շիրակի տարածքի ռելիեֆի ձևաչափական ցուցանիշների որակական և քանակական գնահատումը էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման տեսանկյունից | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 131-137 |

  Վ. Ա. Մեթանջյան , Ֆ. Դահան Գոու, Ռ. Գ. Գևորգյան

  Морфометрические показатели рельефа и оценки сноса наносов в бассейне озера Севан (Սևանա լճի ավազանի ռելիեֆի ձևաչափական ցուցանիշները և բերվածքների տեղատարման գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 138-145 (ռուսերեն) |

  Կ. Վ. Ալումյան , Թ. Ս. Մնացականյան

  К вопросу об исследовании механических напряжений в монокристаллах методом маятниковых полос рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում մեխանիկական լարումների հետազոտումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

  Հ. Ա. Բեգլարյան

  Изучение методом ЭПР реакции химического переноса ZnO пероксидом водорода (Ջրածնի պերօքսիդի միջոցով ZnO-ի քիմիական տեղափոխության ուսումնասիրությունը ԷՊՌ մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Ռ. Մ. Հարությունյան , Գ. Գ. Հովհաննիսյան , Ռ. Ե. Մուրադյան , Ք. Ս. Մարգարյան

  Сравнительный анализ генотоксических эффектов новых порфиринов методом ДНК-Комет IN VIVO (Նոր պորֆիրինների գենոտոքսիկ էֆեկտների համեմատական անալիզը ԴՆԹ-գիսաստղերի մեթոդով IN VIVO) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 153-155 |
  2006թ. դեկտեմբերին ՀՀ ԳԱԱ-ի թղթակից անդամ ընտրվելու առիթով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 156 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ