ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #2(213)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ 2007 #2(213) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Հարությունյան Ռ. Մ. (գլխ. խմբագր), Խաչատրյան Հ. Գ. (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
  Շարամբեյան Լ. Թ. (պատ. քարտուղար)
  Բոյնագրյան Վ. Ռ., Դանիելյան Է. Ա., Խաչատրյան Ի. Գ., Հարությունյան Ս. Գ., Հովսեփյան Լ. Լ., Ներկարարյան Խ. Վ., Շուքուրյան Ս. Կ., Չուբարյան Է. Վ., Սարգսյան Հ. Հ., Սարգսյան Ս. Վ.

  Բովանդակություն

  Գ. Հ. Սահակյան

  О некоторых свойствах решений канонической системы Дирака (Դիրակի կանոնական համակարգի լուծումների որոշ հատկությունների մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

  Ս. Մ. Նարիմանյան, Տ. Զ. Խաչիկյան

  Устойчивость одной модели надежности (Հուսալիության մի մոդելի կայունություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 12-16 (ռուսերեն) |

  Ա. Զ. Առաքելյան

  Стохастическая параметрическая модель одного типа игровых лотерей (Մի տիպի վիճակախաղի ստոխաստիկ պարամետրական մոդել) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 17-22 (ռուսերեն) |

  Լ. Վ. Հակոբյան

  Нечисловые корни алгебраических уровнений (Հանրահաշվական հավասարումների ոչ թվային արմատները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 23-34 (ռուսերեն) |

  Ա. Վ. Քերոբյան

  Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленной частично склеенными стрингерами (Մասամբ սոսնձված ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի համար կոնտակտային խնդիրներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 35-44 (ռուսերեն) |

  Ա. Ռ. Ոսկանյան

  Дифракция волн Лява в упругом пространстве,содержащем бесконечное кусочно однородное упругое включение (Լյավի ալիքի դիֆրակցիան կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական ներդիրով առաձգական տարածությունում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 45-52 (ռուսերեն) |

  Ռ. Օ. Ադամյան

  Ընդհանրացված ագահ ալգորիթմի շեղումը q-ներկման խնդրի համար | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 53-58 |

  Ա. Ը. Վահանյան

  Изменение положения основных минимумов зоны проводимости твердых растворов в зависимости от их состава (Հաղորդականության գոտու հիմնական մինիմումների դիրքի փոփոխությունը կախված պինդ լուծույթների բաղադրությունից) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 59-63 (ռուսերեն) |

  Է. Վ. Աղաբաբյան, Ն. Պ. Հարությունյան, Ս. Ա. Նիկիտին, Ն. Յու. Պանկրատով

  Магнитные фазовые переходы в гидридах интерметаллидов (ErxNd(1-x))2Fe14BH3,4 (Մագնիսական փուլային անցումները (ErxNd(1-x))2Fe14BH3,4 միջմետաղամիացությունների հիդրիդներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 64-71 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Դեմյոխինա, Գ. Ս. Կարապետյան

  Симметричные и ассиметричные моды фотоделения 232Th при промежуточных энергиях (Միջին էներգիաների տիրույթում 232Th-ի ֆոտոբաժանման սիմետրիկ և ասիմետրիկ մոդերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 72-78 (ռուսերեն) |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Гидродинамические характеристики альбумина в присутствии дихлородиметилсульфоксидного комплекса платины (Ալբումինի հիդրոդինամիկական բնութագրերը պլատինի դիքլորդիմեթիլսուլֆօքսիդային կոմպլեքսի ներկայությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

  Լ. Ե. Սարգսյան, Մ. Վ. Մարտիրոսյան, Ս. Կ. Գրիգորյան

  Поведение легированных свинцовых анодов в процессе электроизвлечения из сернокислых растворов выщелачивания (Լեգիրացված կապարային անոդների վարքը պղնձի ծծմբաթթվային տարրալուծման լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 83-87 (ռուսերեն) |

  Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

  "Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

  Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Մ. Հ. Հարությունյան, Ա. Ա. Եղիազարյան

  Изучение взаимодействия роданидного комплекса палладия (II) с трифенилметановым красителем фуксином в сернокислой среде экстркционно-абсорбциометрическим методом (Պալադիում(II)-ի ռոդանիդային կոմպլեքսի և էոֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ ֆուքսինի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 91-95 (ռուսերեն) |

  Ն. Ժ. Սահակյան , Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան , Յու. Գ. Պոպով

  Получение изолированных культур AJUGA GENEVENSIS L. и AJUGA CHIA SCHREB L. и их характеристика (AJUGA GENEVENSIS L.- ի և AJUGA CHIA SCHREB.-ի մեկուսացած կուլտուրաների ստացումը և բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 96-100 (ռուսերեն) |

  Հ. Ռ. Աղաբաբյան, Վ. Հ. Գրիգորյան, Ա. Յու. Ստեփանյան, Լ. Ս. Ստեփանյան

  Межполушарные отличия вызванной активности в процессе обучения и при наличии навыка операторской деятельности (Հրահրված ակտիվության միջկիսագնդային տարբերությունները օպերատորական գործունեության ուսուցման ընթացքում և փորձի առկայության դեպքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 101-108 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Հարությունյան

  Роль латерального маммилярного ядра гипоталамуса в регуляции двхания при гипоксии (Թթվածնաքաղցի պայմաններում ենթատեսաթմբի մամիլյար մարմնի կողմնային կորիզի դերը շնչառության կարգավորման գործընթացում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 109-116 (ռուսերեն) |

  Ռ. Գ. Գևորգյան, Լ. Գ. Մազմանյան, Հ. Հ. Սարգսյան

  Природные цеолиты Армении в геоэкологии (Հայաստանի բնական ցեոլիտները երկրաէկոլոգիայում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 117-123 (ռուսերեն) |

  Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան

  Комплексное исследование древней гидрографической сети водосборных бассейнов (на примере бассейна р. Касах) (Ջրհավաք ավազանների հին ջրագրական ցանցի համալիր ուսումնասիրությունները (Քասախ գետի ավազանի օրինակով)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 124-127 (ռուսերեն) |

  Ռ. Ս. Մկրտչյան, Հ. Վ. Հարությունյան

  ՀՀ գյուղատնտեսական շրջանացման ագրոկլիմայական հիմնավորումը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 128-136 |

  Գ. Հ. Սուրենյան, Ա. Վ. Խոյեցյան

  Եղանակային պայմանները Հայաստանի հանրապետությունում կիպրոսյան ցիկլոնի ներթափանցման ժամանակ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 137-141 |

  Զ. Է. Նավոյան

  Влияние флуктуаций числа адсорбированных лигандов на плавление ДНК (Ադսորբցված լիգանդների թվի ֆլուկտուացիայի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հալման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 142-144 (ռուսերեն) |

  Կ. Կ. Մկրտչյան, Ժ. Մ. Առստամյան

  Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома риванолом в молке и молочных продуктах (Քրոմի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը ռիվանոլով կաթի մեջ և կաթնամթերքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 145-148 (ռուսերեն) |

  Ն. Ա. Զաքարյան

  Действит противовосполительных соединений на спонтанную хемилюминесценцию биологической мишени (Հակաբորբոքային միացությունների ազդեցությունը կենսաբանական թիրախի ինքնակամ քիմլյումինեսցենտման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

  Ա. Ա. Նեբիշ, Ե. Հ. Սիմոնյան

  Сравнительное исследование генеративной сферы некоторых стародавних сортов винограда в условиях Армении (Խաղողի որոշ հնագույն սորտերի վերարտադրողական համակարգի համեմատական ուսումնասիրությունը Հայաստանի պայմաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 153-156 (ռուսերեն) |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ