ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2013 #1(230)
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2013 #1(230) հանդեսի մասին
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը հիմնադրվել է 1925 թ.:

1967 թ. Հանդեսը բաժանվել է երկու մասի` բնական և ճշգրիտ գիտությունների` պահպանելով «Գիտական տեղեկագիր» անունը բնական և ճշգրիտ գիտությունների համար:

«Գիտական տեղեկագիրը» լույս է տեսնում տարեկան երեք համար պարբերականությամբ: Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ, հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Հանդեսի բոլոր հոդվածները անցնում են մանրակրկիտ գրախոսություն և ենթարկվում նախատպագրական լուրջ մշակման:

2009 թվականից հանդեսը հրապարակվում է 3 սերիայով.

Ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1740
Գլխավոր խմբագիր՝ ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտ., պրոֆեսոր Վարուժան Ս. Աթաբեկյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_math@ysu.am, proceedings_phys@ysu.am

Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1767
Գլխավոր խմբագիր` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ .դոկտ., պրոֆեսոր Ռուբեն Մ. Հարությունյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_chem@ysu.am, proceedings_bio@ysu.am

Աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ`
Միջազգային համարանիշ՝ (ISSN) 1829-1759
Գլխավոր խմբագիր` երկ. գիտ. թեկն., դոցենտ Մարատ Ա. Գրիգորյան
էլեկտրոնային հասցե` proceedings_phys@ysu.am
հեղինակներին
Հարգելի հեղինակ,

Ձեր հոդվածը Գիտական Տեղեկագիր հանդեսում տպագրելու համար ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ ստորև, մտնելով համապատասխան բաժին.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 • Քիմիական և կենսաբանական գիտություններ

 • Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք խմբագրություն proceedings@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով
 • Հասցե`
  Ալեք Մանուկյան 1
  Հեռախոս`
  060-710-024
  Էլ. հասցե`
  proceedings@ysu.am

  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր


  Խմբագրական խորհուրդ
  Ռուբեն Հարությունյան (գլխ. խմբագիր), Համբարձում Խաչատրյան (գլխ. խմբագրի տեղակալ)
  Միհրան Շարամբեյան (պատասխանատու քարտուղար),
  Ս.Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Հ. Թռչունյան, Ռ. Ս. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Լ. Լ. Հովսեփյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ս. Գ. Նանագուլյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Ս. Սաղյան, Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Պ. Փիրումյան

  Բովանդակություն

  Հ. Ա. Շիլաջյան

  Electrical conductivity of potassium salt–dimethylsulfoxide–water systems at different temperatures (Կալիումի աղեր–դիմեթիլսուլֆօքսիդ–ջուր լուծույթների էլեկտրահաղորդականությունը տարբեր ջերմաստիճաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 3-6 |

  Է. Է. Մատինյան

  New synthesis of NH2/NH2 capped polyaniline tetramers 4,4'-di(p-aminoanilino)-diphenylamine (NH2/NH2 ծայրային խմբերով անիլինի տետրամերի` 4,4'-դի(պ-ամինաանիլինա)-դիֆենիլամինի սինթեզի նոր եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 7-12 |

  Ա. Վ. Միրզախանյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Մ. Լ. Երիցյան

  Urea derivatives of isocyanuric acid (Իզոցիանուրաթթվի կարբամիդային ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 13-17 |

  Ս. Վ. Բարսեղյան

  Effects of extremely low frequency electromagnetic field and mechanical vibration on specific electrical conductivity of distilled water and physiological solutions (Էլեկտրամագնիսական դաշտի գերցածր հաճախության և մեխանիկական տատանումների ազդեցությունը թորած ջրի տեսակարար էլեկտրահաղորդականության և ֆիզիոլոգիական լուծույթի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 18-22 |

  Լ. Ա. Համբարձումյան

  Thermodynamic investigation of methylene blue complexes with DNA (ԴՆԹ-ի հետ մեթիլեն կապույտի կոմպլեքսների թերմոդինամիկական հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 23-27 |

  Ա. Ս. Շամիրյան , Է. Խ. Բարսեղյան , Ռ. Հ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Դավթյան

  Investigation of the Rana Ridibunda tadpole’s liver arginase tryptic hydrolysis products by gel-filtration method (Rana ridibunda շերեփուկների լյարդի արգինազի տրիպսինով հիդրոլիզի արգասիքների ուսումնասիրությունը գել-ֆիլտրացիայի եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 28-31 |

  Հ. Ա. Ագանյանց , Ե. Ա. Հովհաննիսյան, Հ. Օ. Քոլոյան , Ա. Ս. Հովսեփյան, Ա. Ա. Համբարձումյան

  Immobilization of recombinant L-aminoacylase from Geobacillus Stearotermophilus and characteristics of obtained preparations (Geobacillus stearotermophilus-ի ռեկոմբինանտ L-ամինաացիլազի անշարժացումը և ստացված պատրաստուկների բնութագրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 32-35 |

  Ն. Մ. Մովսիսյան , Ս. Գ. Շարոյան, Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Ս. Մարդանյան

  Breakdown of some neuronal peptides with dipeptidyl peptidase IV (Որոշ նեյրոնային պեպտիդների ճեղքումը դիպեպտիդիլպեպտիդազ IV-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 36-39 |

  Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան , Ա. Մ. Ավագյան

  The quantities of ammonifiers in brown forest soils after introduction of crystallophores (Անտառային դարչնագույն հողերի ամոնիֆիկատորների քանակությունը բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաներ ներմուծելուց հետո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #1, էջ 40-43 |

  Ն. Գ. Քարտաշյան

  New plant species for Ijevan floristic region (Armenia) (Իջևանի ֆլորիստական շրջանի բույսերի նոր տեսակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 44-46 |

  Հ. Ս. Զաքարյան, Զ. Ա. Կարալյան

  Quantitative analysis of RNA and acidic proteins of monoblasts and monocytes infected with African Swine Fever Virus (Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսով վարակված միաբլաստների և միացիտների ՌՆԹ-ի և թթվային սպիտակուցների քանակական վերլուծութունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 47-49 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան

  Influence of dimethylsulfoxide on the fluorescence behavior of Human Serum Albumin studied by excitation-emission matrix fluorescence spectroscopy method (Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենտային վարքի վրա դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային, գրգռման-առաքման, մեթոդի օգտագործմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 50-53 |

  Դ. Վ. Սևումյան , Հ. Ս. Հայրապետյան , Ի. Սկիբշոյ , Ն. Ս Համբարձումյան , Ե. Մ. Լուկանիդին , Թ. Ֆ. Սարգսյան , Մ. Ս. Գրիգորյան

  Prognostic value of S100 proteins in Familial Mediterranean Fever (S100 սպիտակուցների կանխատեսական դերը ընտանեկան միջերկրածովային տենդի ժամանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 54-56 |
  Ամփոփում (հայերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 57-60 |
  Ամփոփում (ռուսերեն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #1, էջ 61-64 |
  Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
  Մասնագիտական խորհուրդներ
  Գիտական հանդեսներ